Atölye.jpg

IAPS-CS Kültür ve Mekan buluşmaları Tasarım Atölyelerine başvurular başladı!

"Sonsuz bir kentsel artikülasyon mekanı olarak İstanbul" ana teması altında ÖzÜ-X'te gerçekleşecek olan IAPS-CS Kültür ve Mekan Tasarım Atölyeleri, İstanbul'un çoklu yapısı bağlamında söylem, eylem, inşa ve ifşa üzerine artiküle edilen kent sorgusunu yedi farklı atölye çalışmasıyla ortaya koymayı amaçlıyor.

2018 yılı içerisinde mezun olmuş olan öğrencilerin de katılımına açık atölyelere başvurmak isteyen öğrencilerin 23 Kasım 2018 tarihine kadar bu adresteki çevrimiçi formu doldurmaları gerekiyor.

a1.jpeg
a2.jpg
a3.jpg
a4.jpg

Atölye Temaları:

a5.jpg
a6.jpg
a7.jpg
a1.jpeg

// A1

İç|güdüsel Mimari Atölyesi

İçgüdüsellik, günümüz pratiklerinden oldukça uzak kalmış bir kavram. Planlanmış ve tasarlanmış olanın, kendiliğindenliğe yer bırakmadığı bir bağlamda evrilen kentler içinde, kanıksanmış toplumsal gerçeklikler ile doğadan koparılmış bir kentselliğe şahit oluyoruz. İçgüdüsel Mimari Atölyesi, alışılmış öğrenme ve öğretme pratiklerinden vazgeçerek, ilkel inşa ve düzenleme güdüsünü kolektif biçimde üretime dökmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda ilk kez karşılaşılması umulan doğadan, işlenmemiş malzemelerin sanatsal ve pratik yönlerini keşfederek arkeoloji, mimari ve yerleştirme arasında bir iletişim kurulması hedeflenmekte. Atölye ürünü olarak ortaya konması öngörülen, eklemlenme metodu ile kamusal alana yapılabilecek bir yerleştirmenin toplumun rutini üzerindeki etkisi araştırılacak konulardan biri. Post-modern üzerine primitif eklemlenmeler olarak nitelendirilecek, ölçüsüz, uyumsuz ama işlevsel özelliklere sahip olacak bir müdahalenin, toplumda bir engel, bir barikat olarak mı algılanacağı yoksa toplumun adapte olabilme yetisinin mi öne çıkacağı atölyenin cevaplamaya çalıştığı sorular arasında. Üretim yapılırken eş zamanlı olarak İstanbul’a yapılmış ve yapılmakta olan müdahalelerin sonuçlarının da irdelenmesi, bunların toplum üzerindeki yan etki diyebileceğimiz durumlarının ortaya konması amaçlanıyor. Bu yolla yapılan çalışmanın kentsel ölçekte de izlerinin aranması, mekansal müdahale ile kentsel müdahale ilişkisinin sorgulanması hedefleniyor.

Yürütücüler: İhsan Oturmak, Seda Oturmak, Feyza Sayman

 
ihsan oturmak.jpg
seda oturmak.jpg
feyza sayman.jpg

// A2

Bir Tramvay Yolculuğunda Kültür ve İletişim Altyapısının Görsel Artikülasyonu

İletişim tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık lisans öğrencilerinin katılımına açık olan bu atölyede İstanbul'un farklı iletişim altyapıları ve bu altyapıların aynı tramvay güzergâhı üzerinde birbirine nasıl eklemlendiği araştırılacaktır. Fotoğraf, ses, video ve çizim tekniklerinin seçenek olarak kullanılabileceği saha çalışmasında, Fındıklı-Sultanahmet tramvay durakları arasında artikülasyonu sağlayan hiyerarşi, bütünlük, denge, düzen, ritim, doku ve ölçek kavramları aranacaktır. Kentin görsel zenginlik ve kavramsal çeşitlilik açısından yetkin olan bu bölgesinde kent, özgünlük ve değer kavramları sorgulanacaktır. Saha çalışmasından elde edilen görsel/işitsel veriler, stüdyo ortamında kişi ve grup çalışmaları olarak bir araya getirilecektir.

Yürütücüler: Alayça Erözçelik, Metin Çavuş

a2.jpg
 
alayca erozcelik.jpg
metin cavus.jpg

// A3

Bir Autopoiesis Sistem Olarak İstanbul/Galata

"Ben bir tek dev saniye içinde hem fevkalade hem korkunç olan milyonlarca eylem gördüm; hiçbiri de beni, hepsi mekânda aynı noktayı kapladıkları halde, birbirlerini gölgelememeleri, örtmemeleri kadar etkilemedi. Gözlerimin yakaladığı şey eşzamanlıydı, ama şimdi yazacaklarım zaman içinde sıralanacaklar, çünkü dil sıralayıcıdır."
Jorge Luis Borges, Alef **

 

Coğrafi bir büyüklük olarak kent eşzamanlı mekânsallıkları içerir. Farklı zaman ve mekânların eş zamanlı biraradalığında, özne ve nesnelerin hesaplanamayan karmaşık ilişkileri bağlamında çok yönlü bir "oluş" içindedir. Oysa dil ardışık bir dizilimi zorunlu kılar ve dil bilimden devşirilmiş artikülasyon kavramı kaçınılmaz olarak bu ardışık ilişkiyi barındırır. Kenti oluşturan ve farklılaşarak çoğalan fiziksel, zihinsel ve toplumsal mekânsallıklar arasındaki çok yönlü ve katmanlı ilişkiyi okuyabilmek için "artikülasyon" kavramını içerdiği tek yönlü ilişkiden arındırmak gerekir.

Kentler; hiçbir zaman tamamlanmayacak, ideal ve tam olmayacak, bitmez tükenmez "oluş"lardır. Bu oluş hali 'autopoiesis' bir sistem gibi sürekli kendini yeniden üretme peşindedir. Kentin sürekli kendini yeniden üreten yapısını 'autopoiesis' bir sistem olarak ele almak, kentin "oluş" halindeki çok yönlü artikülasyonun kavranmasında yenilikçi bir çerçeve oluşturur.

Bu atölye kapsamında, kentin kendi kendini üretme eğiliminin sürekli olduğu "autopoiesis" bir sistem olarak nasıl ele alındığı ve "oluş" halini çoğaltan bir dinamik olarak kentsel artikülasyonun sistem içinde nasıl bir rol oynadığı sorularına odaklanılmaktadır. Atölye sürecinde; kent ve autopoiesis kavramının, kentsel kurgu/oluşum/ katmanlaşma ekseninde yapısal bir dinamik olan artikülasyon ile ilişkisinin tartışılması, tespit edilen ilişki biçimlerinin açığa çıktığı iletişim strüktürlerinin Galata kentsel alanı üzerinde keşfi ve yorumlanması amaçlanmaktadır. Atölye katılımcılara İstanbul / Galata özelinde kentin artikülasyonunu yeni bir kavram olan "autopoiesis" aracılığı ile sorgulatma, yaklaşımlarını aktarma ve kente dair farklı eleştirel mekânsal perspektifleri kazandırma arzusundadır.

*Niklas Luhmann tarafından sosyal sistem teorileri alanında geliştirilen autopoiesis kavramı orijinal olarak Sili'li Humberto Maturana ve Francisco Varela adli iki biyolog tarafından 16. ve 17.yy erken dönemlerinde kullanılmıştır. Yunanca kelimenin kökeni autos:= kendi ( self) , poiein = üretmek ( to produce) anlamına gelmektedir ve 'kendini yeniden üretme 'olarak tariflenir. (self-(re)production) (kaynak: David Seidl,(2004) Luhmann's theory of autopoietic social systems, Münchner betriebswirtschaftliche Beiträge Munich Business Research , erişim: https://www.zfog.bwl.unimuenchen.de/files/mitarbeiter/paper2004_2.pdf

** Aktaran Soja, Edward W., Postmodern Coğrafyalar, SEL Yayıncılık, 2015, s: 8, 9.

 

Yürütücüler: Gökce Ketizmen Önal, Arzu İl Varol

a3.jpg
 
gokce onal.jpg
arzu il.jpg

// A4

Urban Encounters / Kentsel Rastlaşmalar…çarpışmalar…buluşmalar

Küresel ekonomi ve geleneksel değerler arasında kentler kimlik, tarihsellik, sosyal doku, kültür ve politikalar üzerinden yeniden inşa ediliyor. Böylesi bir biçimlenme esnasında örneğin İstanbul sürekli olarak fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik boyutların çoklu katmanları arasında parçalanıyor, eğilip bükülüyor, artıyor çoğalıyor, eksiliyor ve sürükleniyor. Kentli, sürekli kayan ve değişen katmanlar arasında kendine yer bulmaya çalışıyor. Kentin bu sürüklenme hali içerisinde uzun veya daha kısa süreden beri 'İstanbullu' olan kent paydaşları, gezginleri, zorunlu misafirleri uzun ve/veya kısa süreli kentsel karşılaşmalara, paylaşımlara, rastlaşma ve etkileşimlere maruz kalıyor. Kent ve kentsel etkileşim iç içe geçmiş, uç uca eklemlenmiş, birbiri üzerinde çeşitlenmiş ya da birbirinden tümüyle yalıtılmış ilişkileri, bu tür rastlaşmaları ya da çarpışmaları tetikliyor. Her geçen gün, kente katılan her yeni gelen katman veya yeni kentli ile değişen kentsel deneyim, kentsel mekandaki rastlaşmaların karakterini çeşitlendiriyor; kentsel mekanın bir tür toplumsal buluşma, örtüşme, çatışma ve üretme olasılıklarını arttırıyor.

Gündelik yaşam pratikleri içerisine eklemlenen kentsel rastlaşma, buluşma ve/veya çarpışma mekanları, sahip oldukları çeşitlilik ile kent pratiğinin bölünüp çoğalmasına veya yalıtılıp içe kapanmasına da yol açabilir. Kentsel rastlaşmalar bu kapsamda mekanın ve bireylerin gündelik pratikleri yoluyla ortaya koyduklarını, etkileşim ve iletişimin boyutları ve sınırlarını irdelemeyi gerektirir. Peki burada kent ve kentli üzerine nasıl yeniden okumalar yapılabilir? Kentsel mekanın dönüşen karakteri, ne tür potansiyeller barındırır? Yeni kentler ve kentliler çeşitlilikle nasıl beslenir? Çeşitlilik ve etkileşim bir tür alternatif kentsel etkileşim mekanı ortaya koyabilir mi? Etkileşimin dili, biçimi, pratiği nasıl olabilir? Bir kentsel mekan, rastlaşmalardan, gündelik yaşam pratiklerinden, farklılıklardan oluşabilir mi? Gündelik yaşam pratikleri ile bir mekana müdahale edilebilir mi? Kent parçası, toplumun gündelik hayatı, paylaşımları ve rastlaşmaları üzerinden dönüşebilir mi?

Atölye bu anlamda dönüşen kent ve değişen toplumun etkileşim, buluşma, örtüşme ve ayrışma pratiklerine odaklanır. Gündelik yaşam pratikleri içerisindeki kentsel rastlaşma deneyimlerini, bu 'yer'lerin ve 'yerli'lerin sınır ve potansiyellerini Fatih'in kentsel mekanları üzerinden okumayı hedefler. Mekanın, toplumun ve mekânsal buluşmaların kısıt ve potansiyellerini gözlem, görüşme, inceleme, haritalama, video, fotoğraf ve ses kayıtları yoluyla belgelemeyi amaçlar. Kolektif bir kentsel mekana dair sorguyu, kentsel paylaşımın olasılıkları üzerine bir kentsel aramayı ortaya koyarak atölye kentsel mekanı bir çatışma, çözüm, işbirliği ve birlikte tasarlama potansiyeli olarak yeniden kurgulayacaktır.

Anahtar kelimeler: Kentsel rastlaşma, çatışma, potansiyel, işbirliği, gündelik yaşam pratikleri, deneysel mekânsal üretim, kentsel müdahale

Yürütücüler: Demet Mutman, Bastian Lange, Ayşenur Tuğçe Öztürk

 
a4.jpg
demet muthan.jpg
bastian lange.jpg
tugce ozturk.jpg

// A5

Atölye Cadde: Bağdat Caddesi Üzerine Soyutlamalar

Giriş ve Amaç “Artikülasyon” kavramı atölye çalıştay kapsamında; mimari anlamda kent içerisindeki uyum, harmoni, akışkanlık, farklılık, karmaşıklık gibi kavramların bir araya gelişi sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak ele alınacaktır.

Atölye çalışmasında, 2000 yılı sonrasında Bağdat Caddesi ve Çevresi’nde gerçekleşen beklenmedik ve hızlı değişimin çevresinde yarattığı fiziksel etkinin görselleştirilerek bir farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Bağdat Caddesi Aksı’nda belirlenecek bir zaman aralığında ortaya çeşitli mimari tipoloji, üslup ve yerleşim özellikleri tartışılacak ve günümüzde geldiği durum ortaya konmaya çalışılacaktır.

Çalışma Alanı Sınırları
Çalıştay kapsamında Bağdat Caddesi’nin kendisinin yanı sıra kuzey ve güney paralellerinde yer alan yapı adaları da ele alınacaktır. Çalışmada tüm Bağdat Caddesi’ni ele almak yerine, yapılan analizler sonucunda “artikülasyon” bakımından farklılaşmış ve seçilen mahallerler, yapı adaları ve parsellere odaklanılacaktır.

Araç
3D Boyutlu veri heykeller; basit formların biçim, yükseklik, büyüklük gibi çeşitlenebilecek parametrelerinin değiştirilerek Bağdat Caddesi’nde karşılaşılan çeşitli artikülasyonların anlatılmasında kullanılacaktır.

Yöntem
Çalıştayda izlenecek yöntemin aşamaları; Grup ile birlikte alan çalışması Bağdat Caddesi’nde çeşitli kentsel artikülasyonların tespiti Artikülasyonların soyutlama diline karar verilmesi Artikülasyonu ifade eden 2D ve 3D dijital üretimlerin yapılması 3 boyutlu veri heykelinin protiplenmesi Tüm bu aşamalarla eşzamanlı olarak proje sunuşunda kullanılmak üzere çalışma alanının dönüşümü ile ilgili yazılı ve görsel materyal toplanması.

Ürün
Alan gezisinde yapılan eskiz ve fotoğraflama sonrasında ortaya çıkan veriler soyutlanarak veri heykellerine dönüştürülecektir. Mahalle veya yapı adası ölçeğinde tespit edilebilecek artikülasyonlar daha küçük ölçekli ve kompakt bir biçimde artikülasyonu ifade edebilecek formlarda (soyut kompozisyonlarla) tekrar sunulacaktır.

Beklentiler
Kentsel dönüşümün kent üzerinde yarattığı etkilerin tasarım disiplinlerinde eğitim gören katılımcılar tarafından yeniden düşünülmesi ve farkedilmesinin yanı sıra katılımcıların kenti analitik bakış açısıyla kodlayarak tekrar ele alması beklenmektedir.

Yürütücüler: Orkan Zeynel Güzelci, Ali Kemal Terlemez

a5.jpg
 
orkan guzelci.jpg
ali k.jpg
a6.jpg

// A6

Kent ‘HAL’i

Kentler, geçmişten günümüze pek çok farklı bakış açısıyla araştırılmış, kimi zaman bir makine, kimi zaman canlı bir organizma kimi zaman ise bir sistem olarak ele alınmıştır. Bugün kent, artık içinde öngürülemeyeni de barındıran bir mesele olarak görülmeye başlanmıştır; Tschumi'nin ele alışıyla Olay Şehirler/Event Cities olasılıklara ve anlık oluşumlara kapı açar. Kentte eklemlenme, zamanın doğası içerisinde gerçekleşen bir olgudur. Tek bir eklemlenme, fiziksel ve mekansal değişimlerin yanında, tıpkı bir kelebek etkisi gibi, sonsuz olasılıkta potansiyel eklemlenmeler oluşturacaktır. Eklemlenmeye, noktasal bir müdehalenin ötesinde, zamana yayılmış eklemlenmeler ağı olarak bakmak, onun olgusal yanının kaotik düzenini anlamayı kolaylaştıracaktır. Bu, bir eklenmeyi değerlendirirken, onu var eden/sebep olan eklenmeler ile onun var edeceği/sebep olacağı eklemlenmelerin bütünleşik ilişkisi zaman düzleminde karşımıza çıkacaktır. Gıdanın üretim ve tüketimi son 10-15 yıldır kentleşmekte ve kentin bir meselesi haline gelmektedir. Bu bağlamda gıdanın kentsel artikülasyonün tetikliyecilerinden olduğunu söylemek yanlış olmaz.

İstanbul'un artiküle hallerini üretim-tüketim ağları ekseninde tartışmaya açmak ve zaman içinde keşife çıkmak bu atölye çalışmasının ana hedeflerinden olacaktır. Üretim ve tüketim ağlarının bir elemanı olan, kentin boğazı' olarak nitelendirebileceğimiz haller, bir mimari tipolojiden öte metasına göre değişen kentte birer arayüz mekanlarıdır. Gıdanın, terminal, denetim, vergilendirme, dağıtım gibi karmaşık süreçlerini barındıran haller, aynı zamanda bir emanet yeri görevi gördüğü için geçiciliğin de mekanlarıdır. Tarla ile sofranın yani üretim ve tüketimin arasındaki mesafenin gittikçe açıldığı günümüzde haller, bu iki durumu bir araya getirerek ve hatta bu ilişkiyi tetikleyerek kenti doyurmasının yanı sıra kırla kenti de birbirine bağlayan canlı organizmalardır da. Bir kentsel artikülasyon mekanı olan ve kapanlarla geçmişi Osmanlı'ya kadar dayanan İstanbul'daki hallerin ve dolayısla üretim-tüketim ağlarının, eklemlenme hallerini ve potansiyellerini araşırmak, hem kır-kent hem de üretim-tüketim ilişkisine dair keşifler yaparak ağsal yapısal ilişkileri deşifre etmeye olanak tanıyacaktır. Bu amaçla atölye çalışması için Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde keşfe çıkılacak, bir sonsuz kentsel artikülasyon mekanı olan İstanbul, gıda ağları ekseninde araştırılacaktır. Bir arayüz mekanı olan Hal'in zaman içindeki dönüşümü ve barındırdığı potansiyel eklemlenmeler sorgulanacaktır.

Yürütücüler: Ayşe Okudan, Güher Tan

 
ayşeokudan.jpg
gühertan.jpg

// A7

Geçici Proje: Alternatif Sözlük_İstanbul

Atölye, "sözlük" ün tanımını yeniden yaparken, güncel pratiklerle yeni bir sözlük oluşturmanın alternatif yollarını arar. İstanbul'u yeniden okumak ve yorumlamak üzerinden oluşturulacak atipik sözlük için farkli araçlar ve yöntemler tartışmaya açılacaktır.

Yürütücüler: Nagehan Açımuz İşbakan, Seçil Mungan, Melis Keskin

a7.jpg
 
nagehan acimuz.jpg
secil mungan.jpg
Melis Keskin.jpg

Atölye Yürütücüleri:

ihsan oturmak.jpg

İhsan Oturmak

İhsan Oturmak (1987 Diyarbakır). Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nden 2012'de mezun oldu. Çalışmalarında teklik ve biriciklik, militarizm, eğitim, ceza, inkılap ve ihtilal gibi konular üzerine eğilen sanatçı, bu kavramları açabilmek için çeşitli bölgelerdeki köy okulları, camiler ,cezaevleri , arkeolojik alanlar veya konusuyla alakalı gördüğü yerlerde araştırmalar yaparak belge niteliği taşıyan materyaller topluyor. Rotary, Akbank Sanat ve Art Revolution Taipei gibi sanat yarışmalarında ödüller kazanan sanatçı 2012 İKSV Cité Internationale des Arts'da rezidans programına katıldı. Sanatçının katıldığı sergiler arasında "İstanbul Tasarım Bienali/ Salon İstanbul" 2012, "Déambulations dans la Turquie contemporaine", Espace Cultural Louis Vuitton Paris 2013, "Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi", Aksanat 2015, Lines of Passage, Municipality of Mytilene Art Gallery Halim Bey Mansion, Lesvos, Greece 2016, Yüzler ve Maskeler /Elgiz Çağdaş Sanatlar Müzesi İstanbul 2016 ve kişisel sergiler arasında ‘Üç Kusurlu İşlem,Aşiret-Mektep-Medeniyet’ Tütün Deposu bulunmaktadır.

 
seda oturmak.jpg

Seda Oturmak

1987 doğumlu sanatçı Marmara Üniversitesi resim öğretmenliği bölümü mezunu, obje ile insan arasındaki ilişki üzerinden yola çıkarak objenin karakteristiğinin insan ile ne kadar örtüştüğünü sorgulamakta. tanıdık objeler üzerinden hareket ederek bu objelerin toplumda sembolleşmiş halleri üzerine irdelemelerde bulunuyor.

 
feyza sayman.jpg

Feyza Sayman

İsmim Feyza Sayman. 2014’te mezun olduğum İzmir Amerikan Koleji’nin ardından, mimarlık eğitimimi Özyeğin Üniversitesi’nde tamamladım. 2018 yılında mimarlık lisans programından mezun olmuş, yeni bir mimarım. Mesleki pratiğe başlamadan ve yüksek öğrenime devam etmeden önce mimarlık ve kent üzerindeki eğitimime ikinci boyut kazandırmaya karar vererek 2018 Eylül ayında Aura-İstanbul (İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi) sertifika programına başladım. Şu anda Aura-İstanbul’da araştırmacı pozisyonunda yer alıyorum, İstanbul özelinde kent hafızası üzerine, bir araştırma tabanlı tasarım stüdyosu deneyimliyorum. Bunun yanında sanat ve fotoğrafçılık alanlarında kişisel çalışmalar yürütüyorum. Geçtiğimiz yıllarda yer aldığım çeşitli atölye çalışmalarının yanında, bu yıl ilk kez IAPS Kültür Mekan Buluşmaları 4 çerçevesinde bir atölyenin yardımcı yürütücülüğünü üstleniyorum.

 
alayca erozcelik.jpg

Alayça Erözçelik

M. Alayça Erözçelik Ecole du Louvre’de (Paris) sanat tarihi, Bilkent (Ankara) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitelerinde (İstanbul) grafik tasarım lisans eğitimi almıştır. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tamamlamıştır. Reklam sektöründe 20 yıl profesyonel  olarak çalışmış olan Erözçelik, İTÜ ve Bahçeşehir Üniversitelerinde tipografi ve yaratıcı problem  çözümü metodolojileri konularında ders vermiştir. Halen İTÜ’de doktora çalışmasını yürütmektedir.

Uzun dönemli profesyonel deneyiminin bir sonucu olarak bölgesel şirketlere danışmanlık hizmeti veren Erözçelik’in faaliyet alanları kurumsal kimlik ve pazarlama stratejilerinden kültürel çalışmalara ve yaratıcı endüstrilere yayılmıştır. Son dönem araştırmaları ve konferans bildirileri sınai mülkiyet hakları, sosyal inovasyon projeleri ile kentsel ve kırsal toplulukların farklılıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırma alanları bölgesel tasarım yoluyla sosyal değişim, connectivity, co-design, katılımcı inovasyon ve çokkültürlü tasarım stratejileridir. 

 
metin cavus.jpg

Metin Çavuş

Dr. Metin Çavuş lisans derecesini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü'nden aldıktan sonra, yüksek lisans derecesini 2003 yılında ve doktora derecesini 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Bölümü'nden almıştır. Doktora çalışması için hazırladığı interaktif film pek çok uluslararası workshopta gösterilmiştir. Çavuş 2002-2014 yılları arasında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı'nda çalışmıştır.
Çavuş belgesel filmler çekmekte ve başka sanatçılarla birlikte güncel sanat projeleri üretmektedir. Yaptığı filmler ve yaratıcı ekibin bir üyesi olarak katkı sağladığı projeler Londra'daki Tate Modern, İstanbul'daki Arter ve Venedik Mimarlık Bienali gibi saygın sanat galerilerinde, festivallerde ve bienallerde gösterildi ve sergilendi. Çavuş'un öcelikli araştırma alanları belgesel sinema, anlatı yapıları, interaktif sinema ve kurgu kuramları’dır.

 
gokce onal.jpg

Gökçe Önal

Gökçe Ketizmen Önal , Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü`nden lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Anabilimdalı`nda doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2001-2007 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi , İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra , yaklaşık 3 yıl süreyle mimari proje ofisinde yönetici mimar olarak çalışmıştır. 2012 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan araştırmacı , 2016-2017 yılı arasinda 1 yıl süreyle Almanya Hannover Leibniz Üniversitesi 20/21. yy Mimarlık ve Sanat Enstitüsü`nde misafir araştırmacı olarak `Mimarlıkta Reflektivite ve Günter Behnisch ` konularında araştırmalarda bulunmuştur. Mimarlık eğitimi, yaratıcılık, mimari tasarım teorisi konularındaki çalışmalarının yanında çeşitli ulusal mimari proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.

 
arzu il.jpg

Arzu İl

Arş. Gör. Arzu İl Varol, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. 2006 yılında ESOGÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda “Kapitalist Sistemde Mekan ve ‘yer-olmayan’ Kavramı” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Anabilim Dalı’nda "Yeni ile Karşılaşma: Osmanlı İmgeleminin Yeniden İnşası" başlıklı tez çalışmasıyla doktora eğitimi devam etmektedir. 2004-2007 yılları arasında ESOGÜ Mimarlık Bölümü’nde, 2007-2011 yılları arasında ise YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde çalıştı. 2012 yılından beri ESOGÜ Mimarlık Bölümü’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Araştırma alanları: mimarlık eğitimi, mimarlık tarihi eleştirisi, modernite

 
demet muthan.jpg

Demet Mutman

Demet Mutman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mimar ünvanı ile 2000 yılında mezun olmasının ardından yüksek lisansını 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde Prof. Dr. N. Dostoğlu danışmanlığında, doktorasını ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 2011 yılında Prof. Dr. O. Hacıhasanoğlu danışmanlığında tamamlamıştır. Kentsel mekan, kamusal alanlar ve alternatif kent okumaları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış olan Mutman, 2005-2008 yılları arasında Almanya'da Stiftung Bauhaus Dessau bünyesinde Mostar kentinin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine alternatif, bütüncül bir kent planı üzerine W. Hackenbroich, M. Kuc, K. Vöckler ile birlikte çalışmış, Fransa'nın Orleans kentinde 2008 yılında gerçekleşen uluslararası ''Archilab Europe Strategic Architecture'' sergisinin kürator ekibinde U. Achternkampf ve A. Baltchun ile birlikte yer almıştır. 2009 yılında Urban Age İstanbul Konferansı kapsamında London School of Economics ve Deutsche Bank ortaklığı ile düzenlenen Urban Age Ödülünün İstanbul koordinasyonunu yürütmüştür. Bu koordinasyonun ardından Urban Age projesi kapsamında beş farklı ülkenin yerel örneklerinin ele alındığı Handmade Urbanism kitabının İstanbul bölümünü hazırlamış, kitap 2013 yılında Jovis Verlag tarafından basılmıştır. UIA Torino toplantısı kapsamında düzenlenen Ares International Competition for Renewable Energy Sources & Bioclimatic Architecture for Shells to shelter People affected by Natural Disasters konulu 2007 tarihli uluslararası mimarlık yarışmasında A. Mussche ile birlikte kazandıkları jüri özel ödülü bulunmaktadır. Halen Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde mimari tasarım ve kentsel tasarım üzerine dersler vermekte, kamusal alan ve alternatif kentsel okumalar üzerine çalışmalar yürütmektedir.

 
bastian lange.jpg

Bastian Lange

Bastian Lange, Dr. phil., private docent at the University of Leipzig. From 2011-12, he has been Professor at the Humboldt University Berlin, since April 2018 at the University of Vechta. He teaches regional and economic geography. He spearheads Multiplicities-Berlin. For more than 15 years he has been researching and publishing on questions of the emergence of new places and the transformation of markets and types of actors. He supports and advises municipalities, states, ministries and the European Commission with participatory methods in the implementation of sustainable development perspectives for cities and regions as well as new markets and internationalization processes. In recent years, his research activities have focused on questions of value creation in new social contexts and emerging alternative markets. On the other hand, he researches the role of social places in open producer networks and the functions of these social places for open innovation processes with institutions, civil society and small and medium-sized enterprises as well as large corporations.

Contact: www.multiplicities.de

 
tugce ozturk.jpg

Ayşenur Tuğçe Öztürk

İsmim Ayşenur Tuğçe Öztürk. 1994 yılında İstanbul’da doğdum. Liseyi Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra mimari eğitimimi almak üzere 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi’ne başladım. Şuan 4. Sınıf öğrencisiyim. Alanımda çeşitli atölyelere katılarak farklı vizyonlar deneyimledim. Bunlardan biri de 3. IAPS buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen manipu-layer atölyesiydi. Kentin manipülasyonu hakkında çalıştığım atölyede, çıkardığımız ürün ödüle layık görüldü. 2015 yılında ise, Küçük Armutlu İyileştirme Yarışmasında kentsel ölçekte alanı canlandırma üzerine yaptığımız çalışmayla eşdeğer ödül kazandık. Mimari görüşümü farklı ölçeklerde yaptığım stajlarla, Toner(2015) ve Era Mimarlık(2016), pekiştirdim. Mimari anlayış, anlatım, temsil alanları üzerine çalışmalarımı bireysel olarak sürdürürken bunların yanında ise grafik, illüstrasyon ve fotoğraflarla ilgili ürünleri hayata geçiriyorum.

 

 
orkan guzelci.jpg

Orkan Güzelci

Orkan Güzelci 2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2012 yılında İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Orkan Güzelci eğitimine İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Doktora Programı’nda devam etmekte ve halen İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Orkan Güzelci 2010 yılından itibaren birlikte çalıştığı ekiplerle çeşitli ulusal yarışmalarda ödüller almış ve uygulama projelerini tamamlama şansı bulmuştur. Güzelci ayrıca yurtiçi ve yurtdışında çalıştaylar düzenlemiş ve yürütücülük yapmıştır.

 

 
ali k.jpg

Ali Kemal Terlemez

Y. Mimar Terlemez Mimarlık Bürosu’nda yürüttüğü mimari proje ve uygulama pratiklerinin yanı sıra akademik çalışmalarına Özyeğin Üniversitesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı’nda devam etmektedir. Aynı zamanda mimari proje yarışmalarına katılmakta, çeşitli atölye çalışmaları yürütmektedir. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Programı'nda tamamlamış olduğu yüksek lisans eğitimi sırasında 2012-2013 yılları arasında Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak eğitimine devam etmiştir. 2010 yılında lisans eğitimini tamamlamış olduğu İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 2010-2018 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

 

 
nagehan acimuz.jpg

Nagehan Açımuz İşbakan

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 2010 yılında na-md mimarlık'ı kurdu, mimari iç mimari proje, tasarım ve uygulamalar yapmakta, 2014 ten beri Özyeğin Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, mimari tasarım studyosu yürütücülüğü yapmaktadır.

 
secil mungan.jpg

Seçil Mungan

2017 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. 2017 yılı ağustos ayından beri na-md mimarlık ofisinde mimar olarak devam etmektedir. çeşitli workshop yürütücülükleri ve jüri üyelikleri mevcuttur.

 
Melis Keskin.jpg

Melis Keskin

2018 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. MİAM İTÜ'de Sonic Arts bölümü öğrencisi olarak yüksek lisansına devam etmekte. Alternatif tasarım araçlarını öğrenmekte ve yarışmalara katılmaktadır.