CULTURE and SPACE MEETINGS 4

paper competition . design workshops . idea contest . symposium | colloquium | exhibition

Banner.jpg
GenelPoster.jpg
Sonsuz Bir "Kentsel Artikülasyon" Mekanı Olarak İstanbul
Kültür ve Mekan Buluşmaları

IAPS-CS Network KÜLTÜR VE MEKAN BULUŞMALARI serisinin dördüncüsü, “Sonsuz bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” başlığı altında Özyeğin Üniversitesi 10.Yıl Etkinlikleri çerçevesinde ÖZÜ- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından gerçekleştirilecektir. Eylül 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında devam edecek olan 4. Buluşma makale seçkisi, tasarım atölyeleri, ulusal öğrenci fikir yarışması, sempozyum/kolokyum/sergi/ödül töreni gibi birbiriyle ilişkili bir dizi etkinlikten oluşmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, palimpsest kent, kentsel artikülasyon, rastlantısallık, kendiliğindenlik ve eklemlenebilirlik

Makale.jpg
Atölye.jpg
Yarışma.jpg
Buluşma.jpg

ETKİNLİK MEKANLARI

harita1-1.jpg
harita1-2.jpg
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

 
Etkinlik takvimi (1).jpg
Ocak takvimi.jpg
ANA TEMA

SONSUZ BİR ‘KENTSEL ARTİKÜLASYON’ MEKANI OLARAK İSTANBUL

 

IAPS - Culture & Space Network – 4. Kültür ve Mekan Buluşmaları, enformel faaliyetler ile formel mimarlık eğitiminin desteklenmesi amacıyla genç tasarımcıları, kente dair düşünce üretenleri, akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini ‘Palimpsest’[1] bir kent olan İstanbul’un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı ve örüntülü yapısını irdeleyerek yorumlamaya davet ediyor. Yazınsal, etkileşimsel ve deneyimsel olarak bu bilimsel araştırma sürecine dahil olup, deneyimleme imkânı elde edecek katılımcıların İstanbul’u kentin ‘artiküle edilebilen hali’ üzerinden sorgulamaları bekleniyor.

Karmaşık bir ağlar sistemi ile birbirine bağlı ve sürekli bir etkileşim içinde olan İstanbul, “palimpsest” bir kent olarak giderek değişen, eskinin üzerine yan yana / üst üste / iç içe eklemlenen, örülen yeni katmanlarla geleceğe aktarılıyor. Her gün, birbirinden farklı biçimlerde kendini şekillendiren kentler geçmişin, bugünün ve geleceğin izlerini biriktiriyor. Çok katmanlı yapısıyla İstanbul, geçmişten geleceğe çeşitli önermelerin üretilip tartışılmasına, tüketilip yeniden inşasına sahne oluyor. Bu noktada da, ‘kentsel palimpsest’, ‘palimpsest kimlik’ ve ‘mimarlıkta palimpsest’ kavramlarını irdelemek önem kazanıyor. Palimpsest kavramı bu bağlamda bir metafor olarak geçmiş, bugün ve gelecek izlerinin üst üste okunmasının mümkün olduğu mekanlar ve kentler (Turgut, 2018)[2] için kullanılarak çok boyutlu okumalara da olanak tanıyor.

IAPS-CS Network, Kültür ve Mekan Buluşmaları 4 Aktivitelerinin ana odağını ‘kentsel artikülasyon’ kavramının her yönüyle İstanbul bağlamında sorgulaması ve tartışması oluşturuyor. Bu noktada kentsel artikülasyonun rastlantısallık, kendiliğindenlik ve eklemlenebilirlik kavramları ile ilişkileri de önemli görülüyor. Kentle ilişkili olarak artiküle edilme ya da edilebilme durumu bir araya gelebilen, eklemlenebilen, değişip dönüşebilen anlamları ile kendine bir karşılık buluyor.

Fahrelnissa Zeid, “My Hell” (1951), (Raad bin Zeid / Istanbul Museum of Modern Art).

Kent araştırmalarında bir analoji olarak ele alınan artikülasyon kavramı; Fransızca  articular kökünden türeyen "bir parçayı diğerine bağlamak, bir şeye eklemlenme eylemi; iki parça arasındaki bağlantı/ilişki"[3] anlamına gelmektedir. Bu kavramın sanat ve mimaride kullanılma biçimi ise genellikle çeşitli ölçeklerdeki kütlelerin birbirleriyle olan ilişkisi, pozisyonu veya dispozisyonu ile ilgilidir. Fahrelnissa Zeid’in, zihinsel birikimini yansıtan Ortadoğu ve Avrupa’dan etkilenerek türlü figüratif biçimlerin bir araya gelmesi ve uç uca eklenmesiyle oluşmuş “My Hell” isimli eseri, artikülasyon kavramını anlatan en iyi örneklerden biri olarak kabul edilmektedir.

Artikülasyon her ne kadar kavramsal olarak bir bütün veya küme dahilindeki parçaların kusursuz ve ahenkli bir biçimde eklemlenerek bir zincir oluşturması, düzene katılması anlamına gelse de, kent çalışmaları bağlamında tartışıldığında bu ilişki çok daha fazla çatışmayı içerisinde barındıran bir zeminde ele alınmaktadır. Bir kentin mevcut fiziksel, sosyal, politik, ekonomik ve çevresel tüm dinamikleri, artikülasyonu gerçekleştiren veya bunu tetikleyen aktörleri ve zaman faktörü, kente yeni bir parça daha ekleme ihtimalini de içinde barındırır. Her yeni ihtimal, aynı zamanda yeni bir ayrışma, bozukluk, dönüşüm ve çatışmanın da ihtimalidir.  Müdahalenin kent üzerinde nasıl bir etki bırakacağı ve var olanla nasıl bir ilişki kurgulayacağı sorgulanırken, kentin yalnızca fiziksel bir yapılı çevre bütününden oluştuğu değil aynı zamanda yaşayan bir varlık olduğu, sosyal ve kültürel bir değeri de barındırdığı unutulmamalıdır.

İstanbul’a yapılan doğrudan, dolaylı, istemli, istemsiz tüm müdahaleler İstanbul’u “kentsel” artikülasyon kavramının çalışma alanı haline getirir. Defalarca artiküle edilen ya da bozulan bir kentsel gerçeklik çerçevesinde irdelenen İstanbul’un iç içe geçen, kimi zaman eklemlenen ya da ayrılıp çoğalarak ortaya çıkardığı tüm parçaları, yeni birleşim ve oluşumlara olanak veren yapısı, kenti sonsuz bir tasarımın odağı kılmaktadır. Bir tür çokluk ortamı olarak kent sonsuza uzanan sarmal bir döngüde eklenerek çoğalır, artiküle olur. Bu özelliğiyle de kent çok katmanlı ve boyutlu yapısıyla, kolektif kentsel ve mekansal deneyim ve üretimlerinin elde edilmesine yönelik önemli bir çalışma alanını da tanımlamaktadır.

Bu noktada tema kente ilişkin rastlantısal ve ansızın ya da planlı ve sistematik biçimde beliren durum ve oluşumların süreç içinde tüketip, ürettiği yeni yaşam biçimlerini, buradaki dönüşen zihinsel süreçleri irdelerken, ‘İstanbul’un sonsuz kez artiküle edilebilen halini’ çeşitli kavramlar üzerinden tartışmaya açmaktadır. Kentin tıpkı Fahrelnissa Zeid’in eserindeki gibi parçaların irili, ufaklı, uyumlu ya da uyumsuz biçimde bir araya gelişleri üzerinden irdelenmesi bu anlamda önemli bulunmaktadır.

Sonsuz bir ‘kentsel artikülasyon’ örneği olarak İstanbul’un çok katmanlı ve boyutlu yapısı ile “tasarım” arasındaki yakın ilişkinin ele alınacağı IAPS Culture & Space Network - Kültür ve Mekan Buluşmaları 4. aktivitelerine aşağıda belirtilen kavramların yol gösterici olacağı beklenmektedir.


 

[1] Orta Çağlarda kâğıt kıtlığından dolayı eski papirüslerdeki yazıların silinip yerine yenilerinin yazılmasıyla ortaya çıkan üst üste bindirilmiş, eski yazılanların silik olarak görüldüğü ve her iki metnin birbirine karıştığı yazı. Palimpsest kavramı, burada İstanbul’un, yazılıp silinen, üst üste yeniden ve yeniden kurulan çok katmanlı yapısına ve bu katmanlar arasındaki ilişkilerine işaret etmektedir.

[2] Turgut, H. (2018). Culture and Space Workshops as an İnformel Activity in Architectural Design. In Hacıhasanoglu, O, Turgut, H, & Bayazıtoglu, C. (Eds.),  Memory,Traces and the City . Pasifik Ofset, Özyegin Üniversitesi Yayınları, Mayıs,2018.

[3] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/articulation/5560

 

 

KATILIM KOŞULLARI

Etkinlikler, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin Bölümlerinden (Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım gibi...) mezun genç araştırmacılar ve öğrencilerin (lisans, yüksek lisans ve doktora) bireysel ya da ekip olarak katılımına açıktır. Oluşturulan/ önerilen ekipler psikoloji, sosyoloji,  gibi alanlardan ortak ya da danışmanlar alarak oluşturulabilir.

Danışma Kurulu
Tony Craig, IAPS, Yönetim Kurulu Başkanı
Peter Kellett, Newcastle University, School of Architecture, GB, IAPS-CSBE Network Eş Koordinatörü

Bilim ve Organizasyon Kurulu
Orhan Hacıhasanoğlu, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Hülya Turgut, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Alper Ünlü,
ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Nagehan Açımuz İşbakan, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Nevşet Gül Çanakçıoğlu, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Demet Mutman, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

Görsel Tasarım
Ümit Ceren Bayazitoğlu, IAAC, Institute for Advanced Architecture of Catalonia

 

Raportörler
İrem Bayraktar
, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Hande Tunç, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Özge Özkuvancı, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ezgi Çiçek, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Pelin Günay, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

kavram bulutu 02.png
My-Hell-1951_Fahrelnissa-Zeid.jpg
Makale.jpg
 
Makale Seçkisi 4

Duyuru: 25 Eylül 2018

Makale Özetlerinin Teslimi: 26 Ekim 2018

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 12 Kasım 2018

Makalelerin Teslimi: 28 Aralık 2018

(Makale değerlendirme sonuçlarının hakemlerden dönüşü: 21 Ocak 2019)

Revize edilmiş Makalelerin Teslimi: 8 Şubat 2019

Kültür ve Mekan Buluşmaları 4:

Sempozyum: 16 Şubat 2019

IAPS-CS Network aktiviteleri kapsamında yapılacak makale seçkisinde,  Katılımcıların “SONSUZ BİR ‘KENTSEL ARTİKÜLASYON’ MEKANI OLARAK İSTANBUL” ana temasını eklemlenme, rastlantısallık, kendiliğindenlik anahtar kelimeleri üzerine yoğunlaşarak ele almaları beklenmektedir. İstanbul’un;

  • kimi zaman ‘rastlantısal’, kimi zaman önceden ‘planlı’ müdahalelere uğrayan,

  • bu müdahaleler sonucunda kimi zaman ‘kendiliğinden’, kimi zaman ‘zorunlu’ dönüşümler geçiren,

  • kentsel mekanda doğal veya yapay biçimde ortaya çıkan sosyal ve mekansal örüntülerin kimi zaman ‘eklemlenerek’ çoğalıp yayıldığı, kimi zaman da ‘rijit’ davrandığı, içine kapandığı veya küçüldüğü hallerinin ifadesi günümüzde de sürdürüyor.

 

Toplumsal, ekonomik, politik ve teknolojik dinamiklerin de etkisiyle her müdahale sonucunda yeniden ‘artiküle’ olan kent bu kapsamda yalnızca morfolojik bir dönüşümü temsil etmiyor; yerli, kentli, göçmen ve ‘yeni’ kentli her insanın yaşam biçimini topluca dönüştüren sosyal bir süreci de tanımlamayı gerektiriyor.

Sonuç olarak makale seçkisi kapsamında "Sonsuz Bir Kentsel Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” temasını ele alacak metin ve önermelerin, kentsel artikülasyonlara, müdahale biçimlerine, kentte hayat bulan tüm eklemlenme süreçlerine ve bunların fiziksel ve toplumsal boyutlarına dair kapsamlı bir tartışmayı ortaya koymaları beklenmektedir.

Bilimsel Komite/Jüri

 

Orhan Hacıhasanoglu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Murat Şahin,  Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Levent Şentürk,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Nazlı Tümerdem, Araştırmacı Mimar (2016 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CS Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makale yazarı)

Zuhal Ulusoy, Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

Funda Uz, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Katılım Koşulları

Seçki, etkinlikler dizisinin belirlenmiş ana teması ile ilişkili olarak, son beş yıl içinde tez çalışmasını tamamlamış ya da halen çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışmasıdır. Kabul edilen makalelerin tümünün, 16 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek olan 4. IAPS-CS Kültür ve Mekan Buluşmaları Sempozyumu’nda sunulması beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen makaleler ise indeksli bir dergide yayın haline getirilecektir. Katılımcıların kısa özgeçmişlerini ve 700-800 kelimelik, kaynak referanslı makale özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak, 19 Ekim 2018 tarihine kadar çevrimiçi formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 150 TL’dir. Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. Katılım bedeli Alico Turizm adına Garanti Bankası TR23 0006 2000 7130 0006 2966 98 IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına IAPS-CS Etkinlikleri-Makale Seçkisi ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Her bir makale için ücretin yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.), aktivite e-posta adresine (iapscultureandspacenetwork@gmail.com) gönderilecektir.

 

Yazım Kuralları 

Makalelerin İngilizce ve Türkçe (700-800 kelime) özetleri verilmelidir.

Makaleler, orijinal şekiller ve tabloları içerecek şekilde, verilen yazım formatına uygun  (Word doc ve pdf olarak) olarak, Makale Seçkisi raportörlüğüne iapscultureandspacenetwork@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Teslim edilen yazılar, yazarlarına iade edilmeyecektir. Tüm yazarlara ait isim, adres, kurum, unvan ve telefon ve e-posta bilgileri teslim ön yazısında bulunmalıdır. Bütün yazılar yazar isimleri kapalı olarak jüri incelemesinden geçirilecektir.

Başlık sayfası (sayfa 1): Yazının ilk sayfası kısa ve yeterli bilgiyi verecek bir başlık, tüm yazarların isimleri, kurum ve adres (e-posta) içermelidir. İletişimi sağlayacak (yazışmaların yapılacağı) yazar belirtilmelidir.

Başlık, özetler ve anahtar kelimeler (sayfa 2): Yazının başlığını taşıyan, yazının amaçlarını, yöntemini ve bulguları özetleyen, 700-800 kelime uzunluğunda İngilizce ve Türkçe anlatıcı birer özet ve Türkçe ve İngilizce makale başlığı verilmelidir. Anahtar kelimeler, okuyucuların araştırmalarına olanak verecek şekilde seçilmelidir. Bu sayfada yazar isimleri verilmemelidir.

Metin:  Makalelerin 7000 sözcüğü geçmemesi beklenmektedir.

Notlar: Dipnot ve son not kullanılmaması tercih edilmektedir. Ancak kullanılması kaçınılmazsa (1), (2) şeklinde isimlendirilmeli ve yazının sonunda listelenmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, basım yılı olarak verilmelidir. Örneğin Stone (1980) veya (Stone, 1980). Aynı yazarın bir yıl içinde birden çok kaynağına referans veriliyorsa bunlara a, b şeklinde ek yapılmalıdır. Aynen aktarılan yazılar için sayfa numarası verilmelidir (Stone, 1980:25). Kaynaklar metnin en sonunda soyadı sırasına ve aynı yazara ait yazılarda kronolojik sıraya göre listelenmelidir. Kitap ve dergilerin isimlerinin tümü yazılmalıdır. Kitaplar ve bildiri kitaplarının basımevi ve basım yeri belirtilmelidir. Basılmamış bildiriler için sunulduğu yer ve bulunma koşulları belirtilmelidir. Yargı kararları, parlamento kararları, yürütme kararnameleri vb. için tüm kaynak detayları verilmelidir. Aşağıda verilen örneklere uygun hazırlamış kaynak listesi basım işlerini kolaylaştıracaktır. Elektronik kaynakların gösterimi için Harvard System Referencing Guide kullanımı tavsiye edilir.

Stone, P.A. (1980), Building Design Evaluation: Cost-in-use, E&FN Spon, London

Batten, D.F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomeration for the 21st Century. Urban Studies, Vol. 32, No. 2, 313-328.

Cappleman, O. (1998), Communication in the Studio, FIDE’ 98 International Conference on First Year Architectural Design Education Proceedings, Faculty of Architecture Istanbul Technical University, Istanbul, 1.55- 1.5

 
Atölye.jpg
Tasarım Atölyesi 4

@ ÖzÜ-X

Atölye konularının ilanı: 19 Ekim 2018

Katılımcılar için son başvuru tarihi: 23 Kasım 2018

Atölye: 17-20 Ocak 2019

Sunum ve Sergi: 11-16 Şubat 2019

Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları 4:

(Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni): 16 Şubat 2019

“Sonsuz bir Kentsel Artikülasyon Mekanı olarak İstanbul” ana teması altında gerçekleşecek olan IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 4, İstanbul’un çoklu yapısı bağlamında söylem, eylem, inşa ve ifşa üzerine artiküle edilen kent sorgusunu ortaya koymayı amaçlar. Atölye çalışmaları,

  • Kenti zihnin merkezine almak, tasarımın yapım-bozum-yeniden yapım döngüsünde ortaya nasıl bir bütünü ya da parçayı koyar? 

  • Değişen ve dönüşen İstanbul’un sonsuz katmanları bu zamansal kesişim noktaları üzerinden, nasıl alternatif yaşam senaryoları üretebilir? İstanbul’a dair alternatif, önerme, manifesto ve diyalog olanakları neler olabilir?

  • Artiküle edilen kent ne söyler, bugünün mimarlığının dili nedir? Nasıl okunur? Mimarlık bugün neyi, nasıl inşa eder?

  • Mimari kendini kentin öngörülemeyen hali ile nasıl ilişkilendirir?

  • Kent nasıl tepki verir, mimarlık nasıl müdahale eder, yer ne söyler, toplum ne okur?

  • Sonsuz bir kentsel artikülasyon mekanı olarak İstanbul'da yeni yaşam biçimleri üzerine oluşturulacak bir dizin, içinde hangi “yeni” kavramları barındırır?

gibi sorular üzerine yeni bir zihinsel inşa süreci ortaya koymayı hedefler.

Bu kapsamda IAPS-CS Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 4 mimarlık, tasarım, güzel sanatlar fakülteleri lisans öğrencilerini 17-20 Ocak 2019 tarihleri arasında çeşitli seminer, film gösterimleri ve farklı atölye çalışmaları ile katılımcılarını kentsel artikülasyonların sınırları ve olasılıkları üzerine önerme, manifesto ve diyalog olanaklarını tartışmaya ve üretmeye davet etmektedir.

Atölye Yürütücüleri

1. Nagehan Açimuz, Seçil Mungan, Melis Keskin

2. Demet Mutman, Bastian Lange, Ayşenur Tuğçe Öztürk

3. Ali Kemal Terlemez, Orkan Zeynel Güzelci

4. Alayca Erözçelik, Metin Çavuş

5. İhsan Oturmak, Seda Oturmak, Feyza Sayman

6. Gökçe Ketizmen Önal, Arzu Varol 

7. Ayşe Okudan, Güher Gürcan Tan

 

SONUÇ ÜRÜN:  Paftalar 2 x A1 (format ayrıca belirtilecektir) + kısa film + model + alternatif sunum teknikleri üzerine tartışılacaktır.

ÖDÜL:  Katılımcılar arasında yapılan oylama sonucunda en başarılı görülen çalışma ekibi üyelerine Sarı Lale Kart ödülü verilecektir. (Jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü Yıllık Yapı dergisi aboneliği veya yıllık İstanbul Art News aboneliği verilecektir.)

 

Atölye Katılımcıları için Katılım Koşulları

 

Tasarım Atölyesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin Bölümlerinden (Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım gibi...) okuyan lisans öğrencilerinin ya da ekip olarak katılımına açıktır. Oluşturulan/ önerilen ekipler psikoloji, sosyoloji  gibi alanlardan üyeler/ öğrenciler olarak oluşturulabilir. 2018 yılı içerisinde mezun olmuş olan öğrenciler de katılabilirler. Atölyelere katılmak isteyen öğrencilerin 23 Kasım 2018 tarihine kadar çevrimiçi formu doldurmaları gerekmektedir. Atölye Gruplarının her birine en çok 10 Öğrenci kabul edilecektir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 75TL’dir ve Alico Turizm adına Garanti Bankası TR23 0006 2000 7130 0006 2966 98 IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına IAPS-CS Etkinlikleri-Atölye katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Ücretin yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) atölye sırasında koordinasyon ekibine elden teslim edilecektir. 

 
Yarışma.jpg
4. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

Soru – Cevap Süresi Sonu: 29 Ekim 2018
Cevapların Yayınlanması: 05 Kasım 2018
Yarışmaya Kayıt süresi sonu: 7 Aralık 2018
Çalışmaların Teslimi: 28 Aralık 2018
Jüri Toplantısı: 5-6 Ocak 2019
Sonuçların İlanı: 11 Ocak 2019
Sergi: 11– 16 Şubat 2019
Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları 4:
(Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni): 16 Şubat 2019

“Sonsuz bir kentsel Artikülasyon mekanı olarak İstanbul” ana teması çerçevesinde düzenlenen fikir yarışmasında, yarışmacıların, sonsuz katmanlara sahip, palimpsest bir kent olan İstanbul’un olanca hızıyla değişmeye ve dönüşmeye devam eden çok katmanlı ve örüntülü yapısını sorgulamaları, yorumlamaları ve yeniden artiküle ve manipüle edilmiş yaşam biçimi senaryoları üretmeleri beklenmektedir.

Böylesi bir senaryoyu ortaya koyabilmek için tasarımın, mimarinin, planlamanın, yerin ve toplumun dinamiklerindeki süregelen dönüşümü okuyabilmek, bu döngünün bir yapım, yıkım ve yeniden inşa pratiği olarak sadece fiziksel değil toplumsal bir yeniden yapılanma sürecini tanımlamaya başladığı halleri de ifade edebilmek gereklidir. Kentin artiküle edilebilen haline dair düşünmek bir taraftan dönüşümün tetikleyicilerini, diğer taraftan ise döngüye dair bir rolü olmasa dahi rastlantısal olarak ortaya çıkanı, kentsel ve toplumsal akışın içerisinde barındırdıklarını da bir arada görmeyi de gerektirir.

Tasarım ve mimari bu noktada kentin çok katmanlı ve boyutlu yapısına her dem yeni bir müdahalede bulunurken, yeni bir dili de ortaya koyar. Her söylem kendi öznel dilini mi oluşturur, yoksa bütüne dair bir analojiyi mi barındırır? Düşüncenin odağında yer ve kent olunca, mimarlık nasıl bir dil konuşur, tasarımcının dili nasıl dönüşür[1]? Mimarlık kente ne söyler, kenti nasıl tanımlar? Bu sorgunun karşılığında, kentlinin fiziksel mekana dair algısı nasıl yapılanır, değişir veya silinir? Başka bir şekilde sorarsak toplum kenti nasıl okur, kentsel mekanı, yeri nasıl dile getirir?

Tasarım ve yerin dili üzerine düşünce üretimi, mimarlık dili ve mimari söylemine dair toplumsal bir boyutun da varlığına işaret eder. Topluma, politikaya, yerin çok boyutlu katmanlarına ve bağlamına dair türlü analoji ve aykırılıkları tek bünyede barındırma hali ise, kentin tek tipleşmekten çok uzak, çoklu bir dil ve imgeye ulaşmasının yolunu açar. Kent türlü türlü katmanları ile her daim akışkan, değişken, dönüşen dev bir organizmaya benzer. Katmanların her birinin hareketi, dönüşü, kopuşu, barındırdığı irili ufaklı müdahaleleri, rastlantısal veya planlı, üzerine düşünülmüş ya da düşünülmemiş eylemlerin veya olguların varlığı, kenti sürekli bir artikülasyonun içerisinde tutar. 

Buradan hareketle, yarışmanın temel beklentisi İstanbul’da kullanıcıların davranış biçimlerinin, alışkanlıklarının, cinsiyetlerinin, kültürün, estetik anlayışının, günlük yaşam pratiklerinin ve yaşam senaryolarının, zamanın getirdiği ve gerektirdikleri ile nasıl bir etkileşimde bulunduğunun, kenti ve kentsel yaşamı nasıl dönüştürmekte olduğunun tartışmaya açılmasıdır. Bu bağlamda, katılımcılardan beklenen İstanbul’u, kentin geçmiş ve bugününe dair rastlantısal / planlı, kendiliğinden / zorlama, eklemlenebilir / rijit kavramları eşliğinde artiküle ve manipüle edilen kent senaryoları bağlamında sorgulamalarıdır. Katılımcılar tarafından devingen bir dönüşüm pratiğini yaşayan kent ile birlikte kent kullanıcılarının da irdelenmesi, beklenen yarışmada gündelik yaşam pratikleri ile ilintili olarak değişen kentsel yaşam biçimlerinin, bu yaşam biçimlerini barındıran kentsel mekanlar ve bunların İstanbul özelindeki karşılıklarının tartışmaya açılmaları ve yeniden yorumlanmaları beklenmektedir.

“Sonsuz bir Kentsel Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” ana teması doğrultusunda katılımcılar tarafından geliştirilecek senaryoya bağlı olarak kent, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınabileceği gibi ölçek olarak daha küçük bir kent parçası üzerinden de irdelenebilir. Türlü manipülasyonlara maruz kalan bir organizma olarak kentin çok boyutlu ve katmanlı yapısının, kesintili ya da kesintisiz olarak ona etki eden dinamikler doğrultusunda gelecekte nasıl şekilleneceğine dair öngörüler geliştirmek, yarışmanın temel amaçlarından birisi olarak değerlendirilebilir.

 

[1] Tafuri M. (1969) Per una critica del’ideologia architettonica. Contropiano: Materiali marxisti, Vol. 2, No. 1, pp. 31-79. Tafuri M. (1998) Toward a Critique of Architectural Ideology. In Hays K. M. (ed.) Architecture Theory since 1968. Cambridge, Mass. and London: The MIT Press, pp. 6-35.

Jüri Üyeleri

 

Nevşet Gül Çanakçıoğlu,  Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Boğaçhan Dündaralp, ddrlp

Özgür Ediz, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Orhan Hacıhasanoğlu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Tuna Han Koç,  Rasa Stüdyo

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Alper Ünlü, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

Yarışma Raportörleri 

İrem Bayraktar, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Özge Özkuvancı, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

İletişim: iapscultureandspacenetwork@gmail.com

Yarışma Türü

 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin bireysel ya da ekip olarak katılabilecekleri, tek aşamalı, ulusal bir öğrenci fikir yarışmasıdır.

 

Yarışmanın Değerlendirilmesi

Yarışmanın temel amacı; geçmişten bugüne türlü biçim ve yöntemlerle, kimi zaman kendiliğinden kimi zaman ise zorlama müdahalelerle eklemlenerek evrilen ve dönüşüme uğrayan İstanbul kentinde yeniden artiküle olan yeni yaşam biçimlerine ve senaryolarına odaklanmaktır. Bu bağlamda katılımcıların, kentsel yaşama dair öngördükleri senaryoları somutlaştıran ve eleştirel mesafeden bakan yorumlar geliştirerek tasarım fikri geliştirmeleri önemlidir. Öngörülen senaryonun kavramsal içeriği ile senaryo doğrultusunda geliştirilen yorum ve önerilerin arasındaki ilişkinin açık biçimde okunabilirliğinin üzerinde önemle durulmalıdır.

Katılım Koşulları    

                              

Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin Bölümlerinden (Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım gibi...) genç araştırmacılar ve öğrencilerin (lisans, yüksek lisans) bireysel ya da ekip olarak katılımına açıktır. (Oluşturulan ekipler psikoloji, Sosyoloji, felsefe, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sinema Televizyon ve Fotoğraf gibi bölümlerinden ortak ya da danışmanlar alarak oluşturulabilir). 2018 yılı içerisinde mezun olmuş olan öğrenciler de katılabilirler.

Yarışmaya katılımda farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin bir ekip kurarak katılması teşvik edilmektedir.  Yarışmaya katılacak adayların 7 Aralık 2018 tarihine kadar  çevrimiçi formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 100 TL’dir. Şartnameye etkinliğin web sitesinden http://www.iaps-culturespace.com, Arkitera.com ve kolokyum.com adresinden ulaşılabilir. Katılım ücreti Alico Turizm adına Garanti Bankası TR23 0006 2000 7130 0006 2966 98 IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına IAPS-CS Etkinlikleri 4 -Yarışım katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Gönderilen her bir proje için 100 TL yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz/belge kimlik zarfı içinde verilebilir.

Yarışmanın Duyurulması

 

Yarışma http://www.iaps-culturespace.com, www.arkitera.com, mimarizm.com ve yapi.com.tr siteleri üzerinden duyurulmaktadır..

  

Ödül

 

Kazananlara 4000,*00 TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü ( 2000,00 TL X2 ) verilecektir.

 

İstenilenler ve Teslim Formatı 

Her proje başvurusunda hem pafta, hem video teslimi istenmektedir.

 

Proje Paftaları: En fazla 2 adet A1 (59, 4cm. X 84,1cm.) boyutunda sert zeminli ( 5 mm. lik fotoblok) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dikey şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.

 

Proje Tanımı: Metin Bölümü A4 (21cm. X 29,7cm.) boyutunda 2 sayfa olmak üzere projenin içeriğini anlatmalıdır (anlatım şemalarla desteklenecektir.)

 

Kısa Video Film: Yarışmaya katılacak kısa video filmler herhangi bir türde olabilirler: kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel vb. Filmler 3 dakikadan uzun olmamalıdırlar, 720p (her video film karesi minimum 1280x720 piksel) çözünürlükte olmalıdırlar.

 

Filmler H.264 ile kodlanmış MP4 formatında ya da AVI formatında, dosya paylaşım siteleri aracılığı ile (WeTransfer, Dropbox, vb.) ya da YouTube ya da Vimeo video paylaşım sitelerinden birine yüklenip, videoların web linkleri iapscultureandspacenetwork@gmail.com e-mail adresine gönderilmelidirler. Video paylaşım sitelerine video filmlerini yükleyen katılımcılar, filmlerinin indirilebilir (download) olmalarına dikkat etmelidirler.

 

Yarışmaya gönderilecek bütün filmler “Sonsuz bir 'Kentsel Artikülasyon' Mekanı  Olarak İstanbul” başlığının yer aldığı bir kareyle başlamalı ve video filmler sahibinin rumuzunu içeren bir kareyle sona ermelidirler. Filmlerin yukarıda belirtilen başlığı dışında herhangi bir ikinci başlığı olmamalıdır.

 

Video filmlerin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Dili Türkçe olan filmlerin İngilizce, dili İngilizce olan filmlerin de Türkçe altyazıları gömülü olarak video filmlerde bulunmalıdır.

Yarışmaya başvuracak filmlerin yarışmaya özel olarak üretilmiş olmalıdırlar. Yarışacak olan katılımcılar, başvuru yaptıkları andan itibaren filmlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve bu filmlerle daha önce başka bir yarışmaya katılmadıklarını kabul etmiş olurlar.

Her başvuru için ayrı bir başvuru formu doldurulmalıdır.

CD: Video ve paftaların dijital halleri ( paftalarının jpg, tiff ve pdf formatları ile proje tanımının word ve pdf formatındaki kopyaları )içeren bir CD ve kimlik zarfı, üzerinde yarışma rumuzunun yazdığı, bir A4 zarf içerisinde teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan proje rumuzunun sağ üst köşesinde yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. Bu zarftaki bilgiler yarışmacı ekibin isimlerinin, kayıtlı bulundukları okul adlarının, öğrenci belgelerinin birer kopyasını, adres, e-posta ve telefon numaralarını içermelidir.

 
IAPS-CS Network Kültür - Mekân Buluşmaları 4


@ TAK Kadıköy


Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni: 16 Şubat 2019

Buluşma.jpg

Daha önce 2012, 2014 ve 2016’da düzenlenmiş olan IAPS-CS Network Kültür ve Mekan öğrenci Buluşmalarının dördüncüsü olarak düzenlenecek bu toplantı, yukarıda açıklanan çalışmaların sonuçlarının sergilendiği, ödüllerin verildiği ve seçilen makalelerin sunulduğu bilimsel bir toplantıdır.

 

NOT: Tüm çalışmaların sonuç ürünleri kitap haline getirilecektir. Ödül alan makalelerin, indeksli bir dergide İngilizce/ Türkçe olarak yayınlanacaktır. Diğer çalışmalar da ulusal dergilerde yayınlanacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen tüm çalışmalar, sergi ve arşiv niteliğinde kitap haline getirilecek ve dijital platforma taşınacaktır.

SPONSORLAR

logo1.jpg
logo2.jpg
logo3.jpg
logo4.jpg

KÜLTÜR VE MEKAN TOPLANTILARI DİZİSİ YAYINLARI

*daha önce yapılmış çalışmalar hakkında aşağıda verilen kaynaklardan bilgi edinebilirsiniz.  

 

Almaç, B., Gümrü, B., Günöz, Ö., Şen, İ., Şoher, Ş., Turgut,H. Bir “palimpsest” Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk:Bir Tasarım Atolyesi ve Öğrenci Yarışması”, s: 98-103, Arredamento, Eylül 2013, S:2013/09, Boyut Yayıncılık, İstanbul.

Turgut, H. “Istanbul as a palimpsest city and imperfection  ”  A/Z Dergisi, Bahar-2013, Volume 10-sayı:1, ITU Journal of the Faculty of Architecture, Istanbul, http://www.az.itu.edu.tr/issue.htm

Turgut, H., Cantürk, E. “Design Workshops as a tool for Informal Architectural Design Education ”, Open House International Journal., Vol.40, No: 2, 2015, pp:87-96 England.

Turgut, H., Çelikcan, C. Bir “palimpsest” Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil, s: 66-75, YAPI, Temmuz 2015, S:404, Yem Yayın, İstanbul.

 

Turgut, H., Atıcı, M. İstanbul’u Düşlemek : Bir Ulusal Öğrenci Yarışması Deneyimi, Değerlendirmesi, s: 76-89, YAPI, Eylül 2015, S:406, Yem Yayın, İstanbul.

 

Turgut, H., Akbalık, E.  Dosya:”Bir Palimpsest Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil,Yazarlar.Duygu Yarımbaş, Tuba Özkan, Emre Özdemir,

 

Zeynep Tarçın Turgay   Editör: Hülya Turgut, Esra Akbalık Mimarlık, Ocak-Şubat 2017, S:393,sayfa:40-57, Yapı- Endüstri merkezi, İstanbul.