CULTURE and SPACE MEETINGS:

Student Meetings 3

paper competition . design workshops . idea contest . symposium | colloquium | exhibition
Bir 'Palimpsest' Kent Olarak İstanbul ve Sonsuz Tasarım Katmanları
Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları

3. İstanbul Tasarım Bienali’nin “Biz İnsan Mıyız? : Türümüzün Tasarımı” ana teması çerçevesinde; IAPS-CS Network Aktiviteleri, İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında, KÜLTÜR VE MEKAN ÖĞRENCİ BULUŞMALARI serisinin üçüncüsü “Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul ve Sonsuz Tasarım Katmanları” başlığı altında gerçekleştirilecektir. Bienal süresince devam edecek olan aktiviteler, makale seçkisi, tasarım atölyeleri, öğrenci fikir yarışması, sergi/ kolokyum/ ödül töreni/sempozyum ve yayın olmak üzere birbiriyle ilişkili adımlardan oluşmaktadır.

ANA TEMA

BİR ‘PALİMPSEST’3 KENT OLARAK İSTANBUL VE SONSUZ TASARIM KATMANLARI

 

3. İstanbul Tasarım Bienali, “insan” ve “tasarım” kavramları arasındaki yakın ilişkiyi inceliyor. “BİZ İNSAN MIYIZ? : TÜRÜMÜZÜN TASARIMI: 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl” başlığı, tüm dünyadan ve farklı alanlardan tasarımcı ve düşünürleri, birbirleriyle bağlantılı sekiz önermeye yaklaşımları paylaşmaya davet ediyor:

TASARIM DAİMA İNSANIN TASARIMIDIR
İNSAN TASARLAYAN CANLIDIR
TÜRÜMÜZ, SONSUZ TASARIM KATMANLARI ARASINDA DURMAKTADIR
TASARIM, İNSANIN KABİLİYET ALANINI KÖKTEN GENİŞLETİR
TASARIM SÜREKLİ KÖKLÜ EŞİTSİZLİKLER YARATIR
GÖRMEZDEN GELMENİN TASARIMI BİLE TASARIMDIR
“İYİ TASARIM” ANESTEZİKTİR
ANESTEZİSİZ TASARIM, İNSANLIĞIMIZA DAİR ÖNEMLİ SORULAR SORAR


IAPS-CS Network Aktivitelerinde de, Bienal'in ana teması bağlamında birbiriyle bağlantılı sekiz önerme eşliğinde, İstanbul’un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı ve örüntülü yapısının irdelenerek yorumlanması hedeflenmektedir.

Dünyanın toplumsal, kültürel, fiziksel, ekonomik, politik ve teknolojik dinamikler çerçevesinde sürekli değişimi, kentsel alanlardaki gündelik yaşam biçimlerinin, mekansal pratiklerin ve kentle kurulan ilişkilerin değişim ve dönüşümünü de beraberinde getiriyor. Böylece, süregelen yeniden yapılanma ve değişim sürecinde kent, kentli ve mimarlık arasındaki ilişki de dönüşerek, dramatik bir görünüm kazanıyor. Bu süreçte kimi zaman kendiliğinden kimi zaman ise müdahalelerle sürekli biçimde yeniden üretilen mekanlar, zamansal ve mekansal katmanlaşmaya olduğu kadar, sosyo-kültürel ve toplumsal katmanlara ilişkin referansları da içeriyor. Farklılaşan bu katmanlar kentlerdeki başkalaşmanın çözümlenmesi sürecinde incelenmesi ve açıklanması gereken temel bir olgu olarak pek çok disiplin için güncel çalışma alanları yaratıyor.

Karmaşık bir ağlar sistemi ile birbirine bağlı ve sürekli bir etkileşim içinde olan dünya kentleri içinde İstanbul da bir “palimpsest” kent olarak, an be an değişen, eskinin üzerine yan yana / üst üste / iç içe eklemlenen, örülen yeni katmanlarla geleceğe aktarılıyor. Her gün birbirinden farklılaşan biçimlerde yeniden üretebilme gücüne sahip varsaydığımız kentler geçmişin, bugünün ve geleceğin izlerini biriktiriyor. Bu çok katmanlı yapısıyla İstanbul, geçmişten geleceğe çeşitli önermelerin üretilmesine ve tartışılmasına sahne oluyor.

Her “yer”in aynılaşmaya başladığı günümüzde, çok katmanlı yapı içinde kentler; göç, politika, tüketim, hız, teknoloji, aidiyet, kimlik, bellek, ayrışma, kültür vb. gibi çeşitli kavramlar aracılığıyla her gün yeni manifesto ve diyaloglara zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekansal karşılıkları ve  tasarım aracılığıyla zamansal olarak bugünle –yani gelecekteki geçmişle– gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor. Bir yandan yeni bir gelecek hayal ederken öte yandan kendini geçmişin üzerine inşa edip aynı zamanda onu yeniden yorumlayarak değişime önayak olan ve böylelikle süreç içinde her ikisini de değişime uğratan manifestolar (metinler, eylemler, hizmetler, nesneler veya başka şeyler) üretmek” ifadesinden yola çıkarak ele aldığımızda, yüzyıllardır yaşadığımız fiziksel çevreyi biçimlendirme işiyle uğraşan biz mimarlar / tasarımcılar da kente yeni katmanlar eklemiyor muyuz? Bugünü ve geçmişi referans alarak, gelecekte kullanılmak ya da yok edilmek üzere mekanlar/tasarımlar üretmiyor muyuz? İçinde yaşadığımız anın hemen öncesi artık “geçmiş” olarak adlandırıldığına göre, bu ürünler geleceğe yönelik olarak geçmişte meydana getirilen müdahaleler değil mi? Bu ürünler meydana getirildiğinde ise, “gelecekteki” kullanıcıları tarafından mekansal pratikleri ve alışkanlıkları doğrultusunda tekrar ve tekrar üretilmeyecekler mi? gibi sorular tasarım alanını oldukça meşgul ediyor. Bu nokta da ise en temel soru ‘Tasarım insanı nasıl şekillendiriyor?’. Yani, tasarlanmış olan çevre tasarımcıyı nasıl dönüştürüyor ki, nasıl çevreleri yeniden oluşturuyor?


Bu bağlamda, IAPS-CS Network, “BIR ‘PALİMPSEST’ KENT OLARAK İSTANBUL VE SONSUZ TASARIM KATMANLARI” teması çerçevesinde, bütün genç tasarımcıları ve öğrencileri, değişen ve dönüşen İstanbul’un sonsuz tasarım katmanları üzerine düşünmeye, diyalog kurmaya manifestolar üretmeye ve tasarıma dair güncel düşüncelere farklı bir açıdan bakmaya çağırıyor.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Palimpsest, Önerme, Gelecek, Değişim, Dönüşüm, Süreklilik, Geçicilik

Ana kaynak: http://tasarimbienali.iksv.org/tr | http://bizinsanmiyiz.iksv.org/

KATILIM KOŞULLARI

Etkinlikler Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin Bölümlerinden (Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım gibi...) akademisyen, genç araştırmacılar ve öğrencilerin (lisans, yüksek lisans ve doktora) katılımına açıktır.

Danışma Kurulu

Deniz Ova, IKSV İstanbul Tasarım Bienali, Direktör
Ricardo Garcia Mira, University of A Coruna, Department of Psychology Spain, IAPS Dönem Başkanı
Peter Kellett, Newcastle University, School of Architecture, GB, IAPS-CSBE Network Eş Koordinatörü

Bilim ve Organizasyon Kurulu

Orhan Hacıhasanoğlu, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Hülya Turgut, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Demet Mutman, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Güliz Özorhon, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ümit Ceren Bayazitoğlu, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Burak Taşdizen, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Ender Yıldızhan, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İlke Yıldan, Y.L öğrencisi,İTÜ
Eda Yiğit, Y.L öğrencisi,İTÜ
Varlık Yücel, Y.L öğrencisi,İTÜ

Makale Seçkisi 3

Makale Özetlerinin Teslimi: 30 Eylül 2016

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 6 Ekim 2016

Makalelerin Gönderilmesi: 21 Kasım2016

Kültür ve Mekan Buluşmaları 3 (Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni): 17 Aralık 2016

 

IAPS-CS Network aktiviteleri kapsamında bir makale seçkisi yapılacaktır. Katılımcılardan “BİR ‘PALIMPSEST’ KENT OLARAK ve SONSUZ TASARIM KATMANLARI” ana teması çerçevesinde ele alınması beklenen makalelerinde, Bienal ana teması içinde vurgu yapılan önermeler, özellikle TÜRÜMÜZ, SONSUZ TASARIM KATMANLARI ARASINDA DURMAKTADIR önermesi anahtar bir kavram olarak ele alınmalıdır.

Bienal temasında bahsedildiği haliyle (temayı güçlendirecek biçimde temanın açıklanması için İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin seçilmesi yoluyla da vurgulandığı gibi) geçmişten tam da bugüne kadar uzanan bir "arkeoloji projesi" olması hedeflenen bienal, varlığından bu yana tasarlayan bir canlı olma özelliği atfettiği insanın tasarımlarına odaklanır. İstanbul da, fiziki olarak da katmanlarında barındırdığı,  farklı zamanlara ait tasarlanmış öğeler aracılığıyla dikey bir kesit oluşturmaktadır.  Söz konusu kesit, ‘palimpsest’ örneğinde olduğu gibi homojen değildir ve birçok koşula ve tarihin de işleyişine bağlı olarak doğrusal olmayan bir nitelik taşır.  Hangi tarihsel katmanın diğerini dönüştürdüğü, hangi durumlarda geçmişin gelecek karşısında haklı çıkarak yeniden işlerlik kazandığı vb. durumlar tam da şehrin o coğrafi alanında bizatihi gerçekleşen kendine has durumların sonucudur. Sonuçlar da koşullar gibi sürekli yenilenerek kendilerinden daha güncel sonuçların tetikleyicisi ya da nedeni haline gelir; şehir içindeki sonsuz tasarım döngüsü böylece devam eder. ”TÜRÜMÜZ, SONSUZ TASARIM KATMANLARI ARASINDA DURMAKTADIR” önermesini temel alan makale seçkisi de bu dönüşümün nedenleri ve sonuçlarından çok olasılıklarına odaklanmaktadır, çünkü bu noktada dönüşümün sonsuzluğunu garanti eden unsur aslında olasılıklar yani yaşamdır. Tasarlayan bir özne olarak insan, yalnızca tasarım güdüsü taşıdığı anlarda değil, olasılıkları hissedip koşulları olasılıklar yönünde dönüştürmeye çalıştığı veya olasılıkları görmezden gelerek günceli kuvvetlendirdiği anlar aracılığıyla da tasarım yaparak bu döngüye katkıda bulunur.

 

Sonuç olarak, kasıtlı veya kasıtsız eylemleri aracılığıyla her koşulda bir tasarım ortaya koyan ve bu tasarımlar aracılığıyla türünün varlığından bu yana dünyayı dönüştüren tasarlayan-insanın varlığı bağlamında ele alınması beklenen metinler/önermeler ‘palimpsest’ bir kent olarak İstanbul'u incelemeli ve sonsuz tasarım katmanlarını açığa çıkartmak ya da teşvik etmek amacında olmalıdır.

Katılım Koşulları

Seçki, etkinlikler dizisinin belirlenmiş ana teması ile ilişkili olarak, son beş yıl içinde tez çalışmasını tamamlamış ya da halen çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışmasıdır. Kabul edilen makalelerin tümünün, 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek olan 3. IAPS-CS Kültür ve Mekan Buluşmaları Sempozyumu’nda sunulması beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen makaleler ise indeksli bir dergide yayın haline getirilecektir. Katılımcıların kısa özgeçmişlerini ve 500 kelimelik, kaynak referanslı makale özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak, 30 Eylül 2016 tarihine kadar https://goo.gl/forms/V0dRirdFzIPf7GWv1 adresindeki çevrimiçi formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 75 TL’dir. Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. Kıdem Sanat’ ın  – Finansbank A.Ş Kayseri Sanayi Şubesi(Şube No: 381) (Hesap no:0056 3103 00) TR36 0011 1000 0000 0056 3103 00  IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına IAPS-CS Etkinlikleri-Makale Seçkisi ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Her bir makale için ücretin yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.), aktivite e-posta adresine (iapscultureandspacenetwork@gmail.com) gönderilecektir.

Bilimsel Komite/Jüri

 

Orhan Hacıhasanoglu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ayşe Özbil Torun, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Levent Şentürk,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Murat Şahin,  Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Belkıs Uluoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Duygu Yarımbaş, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, (2014 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CS Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makale yazarı) 

 

Yazım Kuralları: Makalelerin İngilizce (500 kelime) ve Türkçe (500 kelime) özetleri verilmelidir.

Makaleler, orijinal şekiller ve tabloları içerecek şekilde, verilen yazım formatına uygun  (Word doc ve pdf olarak) olarak, Makale Seçkisi raportörlüğüne iapscultureandspacenetwork@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Teslim edilen yazılar, yazarlarına iade edilmeyecektir. Tüm yazarlara ait isim, adres, kurum, unvan ve telefon ve e-posta bilgileri teslim ön yazısında bulunmalıdır. Bütün yazılar yazar isimleri kapalı olarak jüri incelemesinden geçirilecektir.

Başlık sayfası (sayfa 1): Yazının ilk sayfası kısa ve yeterli bilgiyi verecek bir başlık, tüm yazarların isimleri, kurum ve adres (e-posta) içermelidir. İletişimi sağlayacak (yazışmaların yapılacağı) yazar belirtilmelidir. 58 karakteri geçmeyen (harfler ve boşluklar) kısaltılmış bir başlık önerilmelidir.

Başlık, özetler ve anahtar kelimeler (sayfa 2): Yazının başlığını taşıyan, yazının amaçlarını, yöntemini ve bulguları özetleyen, 500 sözcük uzunluğunda İngilizce ve Türkçe anlatıcı birer özet ve Türkçe ve İngilizce makale başlığı verilmelidir. Anahtar kelimeler, okuyucuların araştırmalarına olanak verecek şekilde seçilmelidir. Bu sayfada yazar isimleri verilmemelidir.

Metin:  Makalelerin 7000 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir.

Notlar: Dipnot ve son not kullanılmaması tercih edilmektedir. Ancak kullanılması kaçınılmazsa (1), (2) şeklinde isimlendirilmeli ve yazının sonunda listelenmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, basım yılı olarak verilmelidir. Örneğin Stone (1980) veya (Stone, 1980). Aynı yazarın bir yıl içinde birden çok kaynağına referans veriliyorsa bunlara a, b şeklinde ek yapılmalıdır. Aynen aktarılan yazılar için sayfa numarası verilmelidir (Stone, 1980:25). Kaynaklar metnin en sonunda soyadı sırasına ve aynı yazara ait yazılarda kronolojik sıraya göre listelenmelidir. Kitap ve dergilerin isimlerinin tümü yazılmalıdır. Kitaplar ve bildiri kitaplarının basımevi ve basım yeri belirtilmelidir. Basılmamış bildiriler için sunulduğu yer ve bulunma koşulları belirtilmelidir. Yargı kararları, parlamento kararları, yürütme kararnameleri vb için tüm kaynak detayları verilmelidir. Aşağıda verilen örneklere uygun hazırlamış kaynak listesi basım işlerini kolaylaştıracaktır. Elektronik kaynakların gösterimi için Harvard System Referencing Guide kullanımı tavsiye edilir.

Stone, P.A. (1980), Building Design Evaluation: Cost-in-use, E&FN Spon, London

Batten, D.F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomeration for the 21st Century. Urban Studies, Vol. 32, No. 2, 313-328.

Cappleman, O. (1998), Communication in the Studio, FIDE’ 98 International Conference on First Year Architectural Design Education Proceedings, Faculty of Architecture Istanbul Technical University, Istanbul, 1.55- 1.5

 
IAPS-CS Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi 7

 

@ Bomontiada

 

Atölye konularının ilanı: 23 Eylül  2016

Katılımcılar için başvuru tarihleri: 7 Ekim 2016

Atölye Bomontiada: 20-23 Ekim  2016

Sergi Bomontiada: 3– 17 Aralık 2016

Kültür ve Mekân Öğrenci Buluşmaları 3 (Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni): 17 Aralık 2016

  

Kentsel mekan ve kullanıcıların birlikte ve eş zamanlı olarak değişimi/dönüşümü, İstanbul’un sahip olduğu Palimpsest yapının çoğullaşmasını beraberinde getiriyor. İstanbul, çok katmanlı yapısıyla geçmişten geleceğe farklı önermelere zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekansal karşılıkları aracılığıyla ise zamansal olarak bugünle –yani gelecekteki geçmişle – gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor. Bu bağlamda,

Atölye çalışmaları aşağıda verilen sorulara odaklanacaktır:

  • Değişen ve dönüşen İstanbul’un sonsuz katmanları bu zamansal kesişim noktaları üzerinden, nasıl alternatif yaşam senaryoları üretebilir? İstanbul’a dair alternatif, önerme, manifesto ve diyalog olanakları neler olabilir?

  • Farklı zaman boyutlarında nasıl yeniden ve sürekli tasarlanabilecektir? Biz mimar ve tasarımcıların alternatif yaşam senaryolarının şekillenmesindeki rolü ne olacaktır?

  • ‘Palimpsest’ kent olarak istanbul ve sonsuz tasarım katmanları sorgusu kapsamında tıpkı Bienal tema metninde de sorulduğu üzere tasarım sil baştan nasıl tasarlanabilir? Kente, mekana, gündelik yaşama etki eden tüm örünütler birbirleri ile nasıl yeniden ilişkilendirilebilir veya bu ilişki ağları ne tür alternatif tasarım yaklaşımlarını ortaya çıkarabilir?

  • Tarih boyunca İstanbul’da nüfus yer değiştirirken, kentsel mekanda değer dalgalanırken ve kent kültürü dönüşürken, politik ve ekonomik büyük hamleler bu dönüşümlere vesile olur. Peki, bir tasarımcı bu büyük hareketler arasında nüfuz edecek kılcal damarlar nasıl bulabilir?

  • Kentteki zamansal ve mekansal katmanlar biribirini besler halden, birbirini boğar pozisyona dönüşür mü ya da ne zaman dönüşür? Bir kent ne kadar çok katman barındırabilir? Bir kent ne zaman tükenir? Ve bir kent tükenirse, kendisini yeniden nasıl canlandırabilir?

 

Tasarım atölyesi 7, “Bir ‘Palimpsest’ KENT OLARAK İSTANBUL VE SONSUZ TASARIM KATMANLARI” ana teması çerçevesinde Atölye yürütücülerinin hazırlayacağı konulara göre video / kısa film ve iki / üç boyutlu ürünlere dönüştürülmesini kapsar. Ürünler atölye sonunda sunulacak, sergilenecek ve en iyi 5 sonuç ürün İKSV Sarı Lale Kart ile ödüllendirilecektir.

İKSV 3. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında, Özyegin Üniversitesi ve IAPS-CS Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi ekibi olarak tüm mimarlık ve tasarım fakülteleri lisans öğrencilerini 20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Bomontiada’da Atölye İstanbul‘da  gerçekleşecek olan seminer, film gösterimleri ve atölye çalışmalarında önerme, manifesto ve diyalog olanaklarını tartışmaya ve gelecek öngörüleri üretmeye bekliyoruz.

 

SONUÇ ÜRÜN:  A1 pafta/poster + kısa video

ÖDÜL:  En başarılı görülen çalışma ekibi üyelerine Sarı Lale Kart ödülü verilecektir. (Jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü verilecektir.)

 

Atölye Yürütücüleri

Ali Dur & Saygın Özcan, Nurcan Sütçü, Erkin Yaşar Çelik, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü & Paradox Studio

Ali Kemal Terlemez / Orkan Zeynel Güzelci, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Beyza Sat Güngör / Metin Çavuş, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Pınar Gökbayrak, Ali Eray, Burçin Yıldırım, PAB Mimarlık    

 

Atölye Katılımcıları için Katılım Koşulları

 

Tasarım Atölyesi, mimarlık ve tasarım fakültelerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. 2016 yılı içerisinde mezun olmuş olan öğrenciler de katılabilirler. Atölyelere katılmak isteyen öğrencilerin 7 Ekim 2016’ya https://goo.gl/forms/niAGtinXAeYhqp6w1 adresindeki çevrimiçi formu doldurmaları gerekmektedir. Atolyelere en çok 30 Öğrenci kabul edilecektir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 50TL’dir. Ücret Kıdem Sanat’ ın  – Finansbank A.Ş Kayseri Sanayi Şubesi(Şube No: 381) (Hesap no:0056 3103 00) TR36 0011 1000 0000 0056 3103 00  IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır.Açıklama kısmına IKSV IAPS-CS Etkinlikleri-Atölye katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Ücretin yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) atölye sırasında koordinasyon ekibine elden teslim edilecektir.

Atölye Temaları

manipu-layer
Haydarpaşa - Sirkeci
birlikte ama ayrı: bomonti
burası fikirtepe... girmek yasak!
boşlukta
 
3. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

 

“Bir palimpsest kent olarak Istanbul’da sonsuz tasarım katmanları”   

 

Yarışmanın İlanı:  26 Ağustos 2016

Soru – Cevap Süresi Sonu: 23 Eylül 2016

Cevapların Yayınlanması: 26  Eylül 2016

Yarışmaya Kayıt süresi sonu: 31 Ekim  2016

Çalışmaların Teslimi: 1  Aralık  2016

Jüri Toplantısı: 2-3 Aralık  2016

Sonuçların İlanı: 9 Aralık  2016

Sergi: 10– 17 Aralık 2016 

Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları 3 (Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni): 17 Aralık 2016

“Bir ‘Palimpsest’ KENT OLARAK İSTANBUL” ana teması çerçevesinde düzenlenen fikir yarışmasında,

 

Yarışmacıların Bienal’in, 

 

BİZ İNSAN MIYIZ?: TÜRÜMÜZÜN TASARIMI

2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl  

 

genel sorunsalına bienal teması çerçevesindeki

 

TÜRÜMÜZ, SONSUZ TASARIM KATMANLARI ARASINDA DURMAKTADIR

 

önermesine  odaklanması beklenmektedir. Yarışmacılardan İstanbul’un “tasarlanmış geçmişi ve bugününe” dair yapacakları sorgulamalar/yeniden yorumlamalar aracılığıyla senaryolar üretmeleri ve tartışmaları  beklenmektedir.

İKSV 3. Tasarım Bienali’nin küratörleri Beatriz Colomina ve Mark Wigley’e göre, tasarım tanımlanırken insana hizmet ettiği iddia edilse de, tasarımın en büyük tutkusu insanı sürekli olarak yeniden tasarlamaktır.[1] Bu durumda insan tasarımı yönlendirmemekte, günlük yaşam içerisinde insan, mekan ile birlikte sürekli olarak değişmekte, dönüşmekte ve yenilenmektedir. Tasarlanmış bir dünya içerisinde, tasarlanmış yaşam senaryoları içerisinde yaşıyoruz. Fiziksel tüm alanlar; yapılanmış, yapılanmamış, yeşil veya boş tüm alanlar, bir tasarımın sonucu olarak üretilmiştir. Bunun yanında akıllı cihazlarla eriştiğimiz sanal mekanlar, sosyal medya, uygulamalar da günlük yaşantımızı 2 saniye içerisinde değiştirme, sürekli olarak yeniden tasarlama gücüne sahiptir.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, yıllardır farklı dinamiklerin etkisinde yeniden tanımlanmakta, yeniden isimlendirilmekte, keşfedilmekte ve sürekli genişleyen bir tasarım ağının kapsamı içerisinde kalmaktadır. Yarışmanın temel beklentisi, İstanbul kent mekanında; kullanıcıların, davranış biçimlerinin, alışkanlıkların, cinsiyetlerin, kültürün, estetik anlayışının, günlük yaşantının, yaşam senaryolarının zamanın getirdikleriyle nasıl dönüşmekte olduğunun tartışmaya açılmasıdır.

Bu bağlamda, katılımcılardan İstanbul’u geçmiş ve bugüne dair kalıcılık, geçicilik kavramları eşliğinde tasarım katmanları arasında durmanın potansiyelleri açısından sorgulamaları, devingen biçimde dönüşen kentlerle birlikte, kent kullanıcıları, gündelik hayat pratikleri ve kentsel yaşam biçimlerinin değişimi/dönüşümü ve  bu yaşam biçimlerini barındıran kentsel mekanlarla ve bunların İstanbul’daki mekansal karşılıklarını tartışmaya açmaları ve yeniden yorumlamaları beklenmektedir.

Yarışma Türü

Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımına açık, tek aşamalı, ulusal bir öğrenci fikir yarışmasıdır.

 

Yarışmanın Değerlendirilmesi

Yarışmanın temel amacı; İstanbul’un sonsuz katmanlarında kentsel yaşamın farklı biçimlerine / TASARIMLARINA / senaryolarına odaklanmaktır. Bu bağlamda katılımcıların, kentsel yaşama dair öngördükleri senaryolarını somutlaştıran ve eleştirel mesafeden bakan yorumlar geliştirerek tasarım fikri olarak sunmaları önemlidir. Bu anlamda, her türlü farklı ifade aracının kullanımı serbesttir.  Öngörülen senaryonun kavramsal içeriği ile senaryo doğrultusunda geliştirilen yorum ve öneri arasındaki ilişki yarışmanın temel kaygısıdır.

Katılım Koşulları    

                              

Ana tema ile ilişkili olarak, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı İletişim ve Grafik tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılacak adayların 31 Ekim 2016 tarihine kadar https://goo.gl/forms/SkyNOGN3wPaiPLVJ3 adresindeki çevrimiçi formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 75 TL’dir. Şartnameye etkinliğin web sitesinden http://www.iaps-culturespace.com, Arkitera.com ve kolokyum.com adresinden ulaşılabilir. Ücret Kıdem Sanat’ ın  – Finansbank A.Ş Kayseri Sanayi Şubesi(Şube No: 381) (Hesap no:0056 3103 00) TR36 0011 1000 0000 0056 3103 00  IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CS Etkinlikleri-Yarışım katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Gönderilen her bir proje için 75 TL yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz/belge kimlik zarfı içinde verilebilir.

Yarışmanın Duyurulması

Yarışma http://www.iaps-culturespace.com, www.arkitera.com ve kolokyum.com siteleri üzerinden duyurulmaktadır.

  

Jüri Üyeleri

 

Metin Çavuş,  Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ali Dur, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Pınar Gökbayrak, PAB Mimarlık    

Orhan Hacıhasanoğlu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Saitali Köknar,  İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Demet Mutman, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

Yarışma Raportörleri 

Ümit Ceren Bayazitoğlu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Burak Taşdizen, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ender Yıldızhan, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

İletişim: iapscultureandspacenetwork@gmail.com

Ödül

 

Kazananlara 2500TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü verilecektir.

 

İstenilenler ve Teslim Formatı 

Her proje başvurusunda hem pafta, hem video teslimi istenmektedir.

 

Proje Paftaları: En fazla 2 adet A1 (59, 4cm. X 84,1cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton veya fotoblok) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dikey şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.

 

Proje Tanımı: Metin Bölümü A4 (21cm. X 29,7cm.) boyutunda 2 sayfa olmak üzere projenin içeriğini anlatmalıdır ( anlatım şemalarla desteklenecektir.)

 

Kısa Video Film: Yarışmaya katılacak kısa video filmler herhangi bir türde olabilirler: kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel vb. filmler 5 dakikadan uzun olmamalıdırlar ve minimum 720p (her video film karesi minumum 1280x720 piksel) çözünürlükte olmalıdırlar.

 

Filmler H.264 ile kodlanmış MP4 formatında dosya paylaşım siteleri aracılığı ile (WeTransfer) ya da YouTube ya da Vimeo video paylaşım sitelerinden birine yüklenip, videoların web linkleri iapscultureandspacenetwork@gmail.com e-mail adresine gönderilmelidirler. Video paylaşım sitelerine video filmlerini yükleyen katılımcılar, filmlerinin indirilebilir (download) olmalarına dikkat etmelidirler.

 

Yarışmaya gönderilecek bütün filmler “Are We Human? / Biz İnsan Mıyız? : Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul ve Sonsuz Tasarım Katmanları” başlığının yer aldığı bir kareyle başlamalı ve video filmler sahibinin rumuzunu içeren bir kareyle sona ermelidirler. Filmlerin yukarıda belirtilen başlığı dışında herhangi bir ikinci başlığı olmamalıdır.

 

Video filmlerin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Dili Türkçe olan filmlerin İngilizce, dili İngilizce olan filmlerin de Türkçe altyazıları gömülü olarak video filmlerde bulunmalıdır.

Yarışmaya başvuracak filmlerin yarışmaya özel olarak üretilmiş olmalıdırlar. Yarışacak olan katılımcılar, başvuru yaptıkları andan itibaren filmlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve bu filmlerle daha önce başka bir yarışmaya katılmadıklarını kabul etmiş olurlar.

Her başvuru için ayrı bir başvuru formu doldurulmalıdır.

CD: Video ve paftaların dijital halleri (paftalarının jpg, tiff ve pdf formatları ile proje tanımının word ve pdf formatındaki kopyaları) içeren bir CD ve kimlik zarfi , üzerinde yarışma rumuzunun yazdığı, bir A4 zarf  içerisinde teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan proje rumuzunun  sağ üst köşesinde yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır (yarışmacı ekibin isimlerinin, okul adlarını,öğrenci belgesinin kopyasını,  adres , e-posta ve telefon numaralarını içermelidir.)

 

[1]   Beatriz Colomina ile Mark Wigley’in 2016 İstanbul Tasarım Bienali hakkındaki 11 Mart 2016 tarihli tartışmasından <http://www.archdaily.com/783398/beatriz-colomina-and-mark-wigley-curators-of-the-3rd-istanbul-design-biennial-discuss-the-design-of-the-species>

IAPS-CS Network  Kültür - Mekan Ögrenci Buluşmaları 3:
Sempozyum / Kolokyum / Sergi / Ödül Töreni

 

Tarih: 17 Aralık 2016

Daha önce 2012 ve 2014’de düzenlenmiş olan IAPS-CS Network Kültür ve Mekan öğrenci Buluşmalarının üçüncüsü olarak düzenlenecek bu toplantı, yukarıda açıklanan çalışmaların sonuçlarının sergilendiği, ödüllerin verildiği ve seçilen makalelerin sunulduğu bilimsel bir toplantıdır.

 

NOT: Tüm çalışmaların sonuç ürünleri Buluşma 1 ve 2 ürünleri ille birlikte kitap haline getirilecektir. Ödül alan makalelerin, indeksli iki dergide İngilizce/ Türkçe olarak yayımlatılacaktır. Diğer çalışmalar da ulusal dergilerde yayımlanacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen tüm çalışmalar, sergi ve arşiv niteliğinde dijital platforma taşınacaktır.