CULTURE and SPACE MEETINGS:

National Symposium 3

15-16 December 2016
1/3
İSTANBUL VE KONUT KÜLTÜRÜ:
değişim . dönüşüm . devamlılık

IAPS-CS çalışma ağı tarafından düzenlenen KENT, KÜLTÜR ve KONUT  temalı ulusal  ‘Kültür ve Mekan Toplantıları’ dizisinin üçüncü toplantısı, Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, ‘Kültür ve Mekan Ögrenci Buluşmaları’ ile eşzamanlı olarak 15-16 Aralık 2016’da yapılacaktır.

 

Günümüzün ekolojik, ekonomik ve politik döngüleri bireylerin, mekanların, yerleşimlerin hızla evrilmesini gerektiriyor, yaşanan dönüşüm süreci bir yandan yeni tür yapılanma pratiklerine olan ihtiyacı arttırırken diğer yandan geleneksel planlama,  tasarlama ve uygulama yöntemlerinin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor. Yaşanan çok boyutlu değişim ve dönüşümler kentsel alanları yeni ihtiyaçlara yanıt vermeye zorlarken, mekan kurgusunun yeniden yapılanmasına da yol açıyor.

Artan iç ve dış göçler, nüfusu kentsel alanlara yığmakta, bu yoğunlaşma İstanbul’da -ve ülkenin neredeyse tüm büyük kentlerinde, hızlı bir fiziksel, sosyal ve kültürel yeniden yapılanma sürecini ortaya çıkarmaktadır.Bu süratli döngü, sürdürülebilir kentsel yaşam alanlarının planlama ve tasarlama yöntemlerinin çeşitlenmesini/değişimini kısıtlamakta/engellemekte, bireylerin/kentlilerin/göçmenlerin yer ile kalıcı ol(a)mayan bağlar üzerinden etkileşime geçmelerine neden olmaktadır. Planlama hızının uygulamaya yetişemediği bu süreçte, tüm şehirleri ele geçiren ‘’kentsel dönüşüm’’ olgusu, bir tür ayrıştırılmış toplumsal, bireysel ve mekansal pratikleri beraberinde getirmektedir. 

Buradan hareketle, çok boyutlu dönüşüm sürecinin kentsel mekandan konut özeline kadar her ölçekte, kuram ve uygulamaya dair yeni yaklaşımlara/denemelere yol açabileceği düşünülmektedir. Sempozyumun amacı; değişmekte olan kentsel mekanı sosyo kültürel ve toplumsal açılardan yeniden okuyabilmek ve  hızla değişen konut çevrelerindeki, mekansal çeşitliliği tüm yönüyle anlayabilmek amacıyla çeşitli bilim dallarından araştırmacıların katılımıyla verimli bir paylaşımı ortaya koyabilmektir.

TEMA

Bu sempozyum ile küresel ve yerel etkiler ile değişen ve dönüşen İstanbul ve konut çevrelerine sosyo-kültürel ve mekansal boyutlardan bakmak ve kenti bu  açılardan  incelemek,  hedeflenmiştir. Bu bağlamda kentsel mekandan konut ölçeğine kadar günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek; evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya koyduğu olgular, sorunlar ve sonuçlarını tartışmaktır.

 

1. Değişen ve dönüşen kent ve konut: Günümüzde kent ve konut mekanına yeniden ve toplu bir şekilde bakma gereği; konut politikaları ve yeni yaklaşımlar; kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması; kültürel süreklilik ve dönüşüm alanı olarak  kentsel konut üretimi; Bu değişimlerin konut ve/veya konut alanlarının tasarımı ve uygulamalarına etkisi; Güncel tasarım ve uygulama biçimleri

 

2. Konut alanlarında kimlik ve aidiyet: İstanbul’da yaşayan ve ‘kentsel dönüşüm’ nedeniyle yaşam çevrelerini  değiştirmek zorunda kalan  grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente/eve ait olma duygusu;  Yeni, kalıcı veya geçici kentlilerin barınma mekanından “ev” kavramına varan deneyimleri; Mekanın fiziksel boyutunun aidiyet üzerindeki rolü, zorunlu ve/veya isteğe bağlı mekansal hareketliliğin bireyin mekansal bellek ve aidiyet oluşumuna etkisi.

SORULAR

  • Değişen ve dönüşen kent ve konut mekanlarında kültür-mekan çalışmaları kuram, kavram ve yöntemleri nelerdir?

  • Yeni ‘mahalle’ ve  ‘ev’ tanımları ve  değişen anlamları  nelerdir?

  • Yeni kritik yaklaşımlar ve politikalar tanımlayabilir miyiz?

  • Değişen konut çevrelerinde kültürel, sosyal ve kişisel kimlikler nasıl yansıtılır?

  • Küresel, yerel ve bölgesel ev kültürleri arasındaki çelişkiler nelerdir ?

  • Kent hareketliliği, konut hareketliği, kentsel bellek, kişisel bellek arasındaki ilişkiler nasıl açıklanabilir? Mekansal hareketlilik  alana/yere olan bağlılığı nasıl ve ne ölçüde etkilemektedir?

  • Kuramsal araştırmaların  konut tasarım  ve uygulamalarına etkisi var mıdır veya ne kadar ilişkilidir?

Anahtar kelimeler: İstanbul ve konutu, Mekansal ve toplumsal değişkenlik, yer, kimlik, aidiyet, bellek, geçicilik, süreklilik, konut/ev/barınak

TOPLANTI STRÜKTÜRÜ

Ana Tema ile ilişkili olarak bildirilerin içerik olarak;

 

  • Kent- Kültür-Konut çalışmalarında kavram, kuram ve yöntemler,

  • Kuramsal/ teorik çalışmalar ve uygulama arasındaki ilişki,

  • Ekoloji, davranış ve kültürel bağlamların değişimi,

 

çerçevesinde kurgulanması beklenmektedir.

 

Araştırmacıların akademik çalışmalarını sunacakları Poster katılımlarının toplantıyı zenginleştireceği düşünüldüğünden özellikle genç araştırmacı ve akademisyenler bu konuda teşvik edilmektedir. 

BİLİM VE DÜZENLEME KOMİTESİ

Orhan Hacıhasanoğlu | Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Hülya Turgut | Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Güliz Özorhon | Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ebru Karahan | Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Demet Mutman | Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ümit Ceren Bayazitoğlu | Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

TARİHLER

duyuru | 26 Temmuz 2016

bildiri ve poster özetleri | 19 Eylül 2016

özet kabulü | 3 Ekim 2016

bildiriler | 18 Kasım 2016

son kayıt | 5 Aralık 2016

sempozyum | 15-16 Aralık 2016

FORMAT

Bildiri özetleri (800-1000 kelime) yazar(lar) isim / soyisim / ünvan / kurum / telefon / e-mail adresi / başlık / özet / anahtar kelimeleri içermelidir.

 

Sunulan bildiriler kitap halinde basılacaktır.

BAŞVURU

Bildiri özetlerinin, 19 Eylül 2016 tarihine kadar IAPS-CS Network elektronik ileti (iapscultureandspacenetwork@gmail.com) adresine ekli dosya olarak iletilmeleri gerekmektedir.

KATILIMCILAR

Kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum örgütleri, uygulamacılar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının katılımı beklenmektedir

İLGİLİ AKTİVİTELER

IKSV TASARIM BİENALİ AKADEMİ PROGRAMI: KÜLTÜR VE MEKAN ÖĞRENCİ BULUŞMALARI 3

Kültür ve Mekan Tasarım atölyeleri

Öğrenci Tasarım yarışması

Makale Seçkisi (Y.Lisans ve Doktora Ögrencileri)

Sempozyum - Kolokyum - Ödül Toreni - Sergi

KATILIM ÜCRETİ                

21 Kasım'a kadar                               5 Aralık'a kadar

IAPS üyeleri                                                  250 TL                                                  300 TL

Diğerleri                                                        300 TL                                                  350 TL

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri         150 TL                                                  200 TL